Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG: “Đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2023”

CSVN – Dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những yếu tố bất lợi; việc thực hiện kế hoạch (KH) trong 5 tháng còn lại năm 2023 vẫn là thách thức lớn. Tôi đề nghị các đơn vị thành viên Tập đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các định hướng, giải pháp, đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của cả năm 2023 và đề ra một số chiến lược lâu dài để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Tập đoàn.

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023, được VRG tổ chức ngày 23/8. Ảnh: Hằng Ny

Ở lĩnh vực cao su, áp dụng nhiều giải pháp phù hợp, linh hoạt để giữ chân NLĐ, đảm bảo đủ lao động khai thác. Có giải pháp để quản lý kiểm soát tốt giá thành KH phù hợp với tình hình thực tế giá bán. Theo dõi sát tiến độ thực hiện KH sản lượng hàng tuần, sớm đưa ra dự báo chính xác những đơn vị không có khả năng hoàn thành KH sản lượng năm 2023 để có biện pháp hỗ trợ kỹ thuật, quyết tâm khai thác tối thiểu 451.561 tấn (vượt 6% KH năm). Về chế biến và tiêu thụ, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng thường xuyên, phát triển thêm khách hàng và kênh phân phối mới, thúc đẩy tiêu thụ cao su có chứng chỉ phát triển bền vững. Đảm bảo sản lượng tiêu thụ trong năm hơn 500.000 tấn cao su thành phẩm, bao gồm 80.000 tấn cao su thu mua. Ở lĩnh vực chế biến gỗ và công nghiệp cao su, tập trung rà soát KH hoạt động của các công ty để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao hiệu quả SXKD. Lĩnh vực khu/cụm công nghiệp chủ động làm việc với các Bộ ngành Trung ương và các tỉnh để xin chủ trương đầu tư phát triển các khu/ cụm công nghiệp của Công ty mẹ và các công ty thành viên của Tập đoàn. Lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu các mô hình sản xuất quy mô lớn, bền vững do các công ty tự tổ chức thực hiện có bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật.

Về các giải pháp thường xuyên và dài hạn, cả hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên cần tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành xây dựng, hoàn chỉnh các quy định, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần đại chúng và thực tiễn hoạt động của Tập đoàn, đảm bảo đúng qui định tại từng thời điểm.

Các đơn vị thành viên tiếp tục quản lý chặt chẽ giá thành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm đầu tư, chỉ đầu tư các hạng mục cấp thiết phục vụ sản xuất, hướng đến hiệu quả doanh nghiệp; sắp xếp mô hình, phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp đặc thù từng vùng miền; chỉ đạo kịp thời, có giải pháp cụ thể, hiệu quả trong sản xuất để tăng sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ nhằm bù đắp một phần nguồn thu do suy giảm về giá bán.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng giải pháp công nghệ vào trong sản xuất; phát triển sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu VRG. Đặc biệt, đảm bảo duy trì và phát huy các giá trị, thương hiệu, bề dày truyền thống của Tập đoàn, đảm bảo đời sống NLĐ ngày càng tốt hơn, đảm bảo cổ tức, quyền lợi chính đáng của cổ đông.

Phát huy tinh thần vượt khó, Tập đoàn quyết tâm cao, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong việc gia tăng nguồn thu và tiết giảm chi phí để phấn đấu hoàn thành cao nhất có thể các chỉ tiêu KH năm 2023 đã được Ủy ban thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

MINH TRÍ (ghi)