Cao su Lai Châu: Giải quyết cấp bách nhu cầu chế biến mủ cao su tại chỗ

CSVNO – Công ty Cổ phần cao su Lai Châu đang quản lý 6.980 ha cao su trên địa bàn 2 huyện Sìn Hồ và Phong Thổ. Diện tích khai thác năm 2023 đạt 6.298 ha, sản lượng 6 tháng đầu năm đạt 1.037/6.600 tấn mủ quy khô theo kế hoạch giao. Để tiêu thụ sản phẩm, Công ty phải vận chuyển mủ thô về các nhà máy sản xuất ở ngoài tỉnh trước khi bán ra thị trường, việc này làm tăng chi phí chế biến và hao hụt sản phẩm trong quá trình vận chuyển, riêng khâu giám sát thực hiện vận chuyển cũng đã tăng thêm chi phí tiêu thụ.