Đảng bộ Công ty CPCS Việt Lào: Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng

CSVN – Là Đảng bộ của công ty đứng chân tại nước ngoài, trong thời gian qua bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động… Đảng bộ Công ty CPCS Việt Lào đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Công nhân thu trút mủ. Ảnh: Lâm Khanh
Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài

Quan hệ Việt Nam – Lào luôn có vị trí ưu tiên hàng đầu trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới ngày nay của Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân yêu hòa bình các nước trên thế giới trong đó có Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Việc đẩy mạnh đầu tư tại Lào không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có nhiều ý nghĩa quan trọng khác. Trong nỗ lực này, với vai trò là một trong những tập đoàn kinh tế lớn của cả nước, VRG đã có những đóng góp không nhỏ trong việc củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào. Năm 2004, thực hiện chương trình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào, nhất là chủ trương trồng cao su đại điền tại Lào và chuyển giao công nghệ sản xuất mủ cao su cho nước bạn Lào, Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào (VLRC) được cấp phép thực hiện dự án trồng 10.000 ha cao su tại tỉnh Champasak phía Nam của nước Lào gồm 2 huyện là Bachiang và Xanasumbun với mục đích là tăng cường hợp tác kinh tế, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, giúp ổn định và phát triển kinh tế cho 2 huyện nghèo nhất của tỉnh Champasak. Đây là dự án đầu tiên mà VRG đầu tư tại nước ngoài với tổng giá trị đầu tư là 775 tỷ đồng và Đảng bộ Công ty CPCS Việt Lào cũng được thành lập từ đó.

Đảng bộ Cao su Việt Lào thuộc Đảng bộ VRG, Đảng bộ gồm có 3 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ khối cơ quan, Chi bộ 1 và Chi bộ 2 với tổng số đảng viên hiện nay là 66 đảng viên, sinh hoạt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong những năm qua Đảng bộ công ty luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, quy chế làm việc, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD, các giải pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất nhưng vẫn đảm bảo được đời sống của người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, vận động người lao động hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần phát triển công ty ổn định, bền vững, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong vùng dự án nhằm tô thắm thêm tình hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam- Lào.

Nhận thấy từ khi đất nước tiến hành đổi mới và từng bước hội nhập quốc tế, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động luôn luôn tồn tại và đầy thách thức với các hình thái mới, phương thức mới, thủ đoạn mới hết sức tinh vi, xảo quyệt. Để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trong thời gian qua đã được Đảng bộ công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, tập trung mũi nhọn đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chuyển  hóa  chính  trị  của  các  thế  lực  thù  địch, phản  động;  bảo  vệ  vững  chắc  địa  vị  và  vai  trò lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua các hình thức, phương thức, biện pháp phù hợp để huy động được sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, trí tuệ, cơ chế chính sách phục vụ cuộc đấu tranh nhằm phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua các buổi hội thảo, hội nghị người lao động hàng năm, các sự kiện Đại hội Đảng từ Chi bộ cho đến Đại hội Đảng công ty, Đảng bộ đã lồng ghép vào các chương trình công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ những giá trị lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng và làm theo, đi theo hệ tư tưởng, “kim chỉ nam” – chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, chung tay xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bên cạnh đó mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam nói chung, mối quan hệ giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, đã có truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm nay là mối quan hệ thủy chung, trong sáng và đặc biệt. Trong bối cảnh hiện nay hai nước Lào – Việt Nam đang tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, thì các thế lực thù địch lại đang ra sức hoạt động chống phá, bôi nhọ và tìm mọi cách xuyên tạc nhằm phá hoại mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Xác định được tầm quan trọng về nhiệm vụ chính trị được giao đó là làm sao để người dân thấy được hiệu quả thiết thực của các chương trình hợp tác đem lại, trên cơ cở cả hai cùng có lợi. Với mong muốn đó thì việc cấp phép và thành lập dự án của Công ty CPCS Việt Lào đã giải quyết các mong muốn nói trên. Ngay từ khi mới thành lập Đảng bộ công ty đã xây dựng các chương trình, kế hoạch SXKD hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại Lào, nộp ngân sách lớn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện cơ sở hạ tầng tại một số địa phương giúp cho việc kết nối giao thương giữa các bản làng, các khu vực ngày càng tốt hơn, có cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm cũng được công ty xây dựng và sử dụng rất hiệu quả, từ đó giúp họ ổn định cuộc sống.

Minh chứng bằng những giá trị hiệu quả thiết thực của dự án mang lại tại đất nước Lào, Đảng bộ Công ty đã đánh tan những âm mưu thù địch, xuyên tạc nhằm phá hoại mối quan hệ giữa 2 Đảng. Góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Lào.

Hai là, Đảng bộ công ty luôn đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho từng nhóm đối tượng. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức trong điều kiện thực tế của cơ quan theo yêu cầu nhiệm vụ được giao, chủ yếu mang tính giáo dục, quản lý cán bộ.

Đổi mới hình thức học tập, cách thức quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng phù hợp với Đảng bộ. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết Đảng bộ thực hiện triển khai đầy đủ theo đúng các chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đến đảng viên. Đảng bộ công ty luôn xác định việc quán triệt không phải chỉ để hiểu nghị quyết, mà còn góp phần tuyên truyền và quan trọng là tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác phê và tự phê bình trong Đảng bộ nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, đóng góp xây dựng để cùng nhau tiến bộ.

Cụ thể, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư đã gây nhiều thiệt hại về người rất lớn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, các thế lực thù địch vu khống rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thể chế chính trị của Việt Nam, chúng cố tình không hiểu tình hình Việt Nam, đi ngược lại quyền và lợi ích dân tộc; cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật, phủ nhận những thành quả phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước, chúng xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tham gia phòng, chống dịch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền với nhân dân, biện hộ cho những ý đồ đen tối của họ… Nhận thấy hiện nay công ty đang trú đóng tại nước ngoài nên rất có thể có nhiều thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội có thể làm cho người lao động hoang mang, lo lắng. Để làm cho người lao động an tâm công tác tại cơ quan, Đảng bộ đã điều hành, tuyên truyền cho toàn thể CBCNV và người dân trong vùng dự án chung tay vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 bằng nhiều thông báo, văn bản của công ty, nhiều hướng dẫn do Bộ Y tế quy định; Toàn thể CBCNV công ty đều được tiêm vacxin phòng chống bệnh Covid -19, người bệnh được cách ly chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe… nhằm góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi, giảm thiểu những thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Kịp thời thông tin chính xác nhất về diễn biến đại dịch, những đóng góp mà ngành y tế mang lại, sự có mặt của quân đội, công an, trên thực tế đã góp phần nâng cao hiệu quả của các biện pháp giãn cách xã hội, bảo đảm cho người dân tuân thủ và chấp hành tốt hơn các quy định phòng, chống dịch; đồng thời, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, điều tiết và cung cấp lương thực, thực phẩm để người dân an tâm chống dịch, sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Đó là sự thật hiển nhiên không ai có thể vu khống, bịa đặt… từ đó, CBCNV nắm bắt thông tin một cách chính xác nhất nên rất yên tâm công tác. Đảng bộ công ty luôn triển khai đầy đủ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ” và Quy định số 205- QĐ/TW, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị, “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện theo Kế hoạch số 37- KH/ĐU ngày 31/01/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ba là, lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị – xã hội. Đảng bộ công ty luôn đồng hành với việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tích cực chăm lo, giải quyết tốt việc làm cho người lao động, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, vận động quần chúng lao động tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và đơn vị.

Đảng bộ luôn lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, giải quyết tốt việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn làm tốt công tác SXKD, đa dạng hóa sản phẩm, để đáp ứng nhu cầu của xã hội, bảo đảm tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững, giải quyết tốt việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện trách nhiệm đối với xã hội.

Công ty đã kết hợp với huyện Bachiang thành lập Ban chỉ huy thống nhất để bảo vệ tài sản và an ninh trật tự trong vùng dự án, thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết, tổ chức huấn luyện, tuần tra theo đúng kế hoạch, đã phát động nhiều phong trào thi đua tiêu biểu như phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đề cao vai trò của tổ chức Đảng trong cuộc đấu tranh phê bình và tự phê bình

Trong thời gian qua, Đảng bộ công ty luôn nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, có định hướng tư tưởng đối với đảng viên. Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng tháng của cấp ủy. Có phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới. Đảng bộ hết sức quan tâm chăm lo lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận chuyên nghiệp hoặc kiêm nhiệm có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, tâm huyết tham gia cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng- lý luận.

Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát triển vững mạnh, phát huy hiệu quả cách thức quản lý. Phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức đạt hiệu quả cao, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nên khối đại đoàn kết.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm điểm đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, chương trình và kế hoạch đã đề ra. Việc kiểm điểm đảng viên hằng năm, việc kiểm tra giám sát nhằm kiểm tra việc thực hiện đúng các chủ trương chính sách, xử lý các cán bộ đảng viên bị thoái hóa biến chất, lợi dụng chức quyền để trục lợi, làm trong sạch Đảng…

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm chính trị, bản lĩnh và lập trường giai cấp; kiên định cuộc đấu tranh, gắn việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Bên cạnh đó, việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn liền với việc không ngừng mở rộng dân chủ trong Đảng, trong xã hội. Đề cao trách nhiệm và phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong cuộc đấu tranh phê bình và tự phê bình, “tự soi, tự sửa” theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy  lùi  các  biểu  hiện  suy  thoái  chính  trị,  tư  tưởng, đạo đức lối sống trong nội bộ, hạn chế đến mức thấp những nhân tố bất ổn từ bên trong.

THỦY HỒ