Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: “VRG cần đổi mới, chuyển hướng mạnh mẽ hơn trong năm 2023”

CSVN – “Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, tuy nhiên, kết quả SXKD trong năm 2022 của VRG với một số chỉ tiêu chủ yếu chính đã vượt kế hoạch. Đây là sự nỗ lực rất đáng ghi nhận của VRG trong năm 2022 và là tiền đề quan trọng để Tập đoàn có động lực, giải pháp đột phá, phát triển nhanh hơn trong những năm tới.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG năm 2023, vào ngày 16/6. Ảnh: Vũ Phong

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận sự tăng trưởng, hiệu quả SXKD các năm gần đây của Tập đoàn đã có sự chững lại, nguyên nhân chủ yếu do thị trường đầu ra gặp nhiều khó khăn cả về giá cả về sản lượng; hiệu quả từ một số khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn có sự suy giảm khá lớn; tiến độ các dự án KCN chậm theo kế hoạch dự kiến… Từ đó đã ảnh hưởng tới kết quả, hiệu quả chung của Tập đoàn. Điều này đặt ra đòi hỏi yêu cầu sự đổi mới, chuyển hướng mạnh mẽ hơn của Tập đoàn trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; nền kinh tế trong nước tuy có những thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn… thể hiện rất rõ qua kết quả 6 tháng đầu năm của Tập đoàn nói riêng và 19 doanh nghiệp của Ủy ban nói chung. Do đó, 6 tháng cuối năm Tập đoàn cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt để vượt qua những khó khăn này để tiếp tục bảo toàn, phát triển vốn của doanh nghiệp trong đó có vốn của cổ đông Nhà nước.

Để hoàn thành tốt kế hoạch năm nay, cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của Người đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn và đại diện vốn Tập đoàn tại các doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ được giao. Xây dựng các giải pháp quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả kế hoạch SXKD, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả SXKD của Tập đoàn. Song song đó, khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban tại Thông báo kết luận số 27/TB-UBQLV ngày 15/6/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-TTg, Quyết định số 360/QĐ-TTg và một số nhiệm vụ giao cho Tập đoàn như công tác xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định về tăng, giảm vốn điều lệ các công ty thành viên; có các giải pháp quyết liệt triển khai các dự án KCN khởi công trong năm 2023 đồng thời đề xuất triển khai các khu, cụm CN mới trong thời gian tới. Tổ chức thực hiện tốt nhất kế hoạch 2023 của các đơn vị thành viên Tập đoàn, trong đó Tập đoàn cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên, Tây Bắc, khu vực biên giới vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD vừa phải đảm bảo giữ gìn tốt trật tự an ninh, chính trị tại đơn vị và địa bàn.

Lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục xây dựng các giải pháp sử dụng, khai thác nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn và các nguồn lực nhằm tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Thường xuyên rà soát, cân đối kế hoạch và nguồn vốn đầu tư hợp lý, cần thiết, tập trung lĩnh vực có hiệu quả và công nghệ mới. Hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp hiện đại phù hợp với công ty đại chúng niêm yết; triển khai áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ vào quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Tập đoàn.

Tôi tin tưởng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của ban lãnh đạo và toàn thể NLĐ, Tập đoàn sẽ vững bước đi lên và hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

THIÊN HƯƠNG (ghi)