Tháng Sáu 28, 2023

Cao su Phước Hòa chia cổ tức 59,5%

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Công ty CPCS Phước Hòa tổ chức  vào ngày 28/6. Năm 2022 vừa qua, công ty đã hoàn thành xuất sắc