Quán triệt triển khai quy định, hướng dẫn của Trung Ương về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

CSVN – Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức quán triệt, triển khai một số quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu Kết luận Hội nghị quán triệt, triển khai một số quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước

Đó là Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước; Công văn số 4718-CV/BTCTW, ngày 16/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai các mô hình Đảng bộ theo Quy định số 60-QĐ/ TW của Ban Bí thư; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước.

Đối với việc triển khai thực hiện Quy định số 60- QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư và Công văn số 3291-CV/BTCTW, ngày 12/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc xây dựng đề án thành lập Đảng bộ theo Quy định của Ban Bí thư, đề án đã được Ban Tổ chức Trung ương đồng ý tại Công văn số 4718 -CV/BTCTW, ngày 16/02/2023 về việc triển khai các mô hình Đảng bộ theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đồng ý: (1) Giữ nguyên trạng 13 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối theo mô hình Đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; (2) Giữ nguyên trạng 08 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối theo mô hình Đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng; (3) Triển khai thành lập 06 Đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước, trên cơ sở Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước hiện nay và tiếp nhận toàn bộ các tổ chức Đảng, đảng viên trong các công ty con, đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện… của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước đang sinh hoạt và trực thuộc cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (4) Đồng ý kiện toàn 09 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối theo mô hình công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty trên cơ sở Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty hiện nay và tiếp nhận các tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị, doanh nghiệp là thành viên của công ty mẹ (theo quyết định của cấp có thẩm quyền) đang sinh hoạt, trực thuộc các cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng, đảng viên trong các chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị thành viên tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Đồng thời, giao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “Quyết định thành lập, kiện toàn các Đảng bộ theo thẩm quyền bảo đảm đúng các quy định của Đảng”; “Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương để chỉ đạo thực hiện chuyển giao và tiếp nhận các tổ chức Đảng, đảng viên trong công ty con, đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước đang sinh hoạt và trực thuộc cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương theo Khoản 2, Điều 8, Quy định số 60 -QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư”. Việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành trước ngày 30/4/2023 và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với việc triển khai thực hiện Quy định số 87- QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp lại, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trong quý I/2023; kiện toàn cán bộ, xây dựng, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, các quy chế, quy định về công tác cán bộ và quy định khác của Đảng ủy; lãnh đạo, chỉ đạo HĐTV/HĐQT, lãnh đạo doanh nghiệp rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế, quy định của doanh nghiệp theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

P.V