Kinh nghiệm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đối với Đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số

CSVN – Thời gian qua, Đảng ủy VRG xác định công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết là nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết từ cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đến các cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sát sao, quyết liệt, đồng bộ, đã giải quyết tốt vấn đề nhận thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo VRG trao đổi với đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số tại Đại hội Đảng bộ Cao su Sơn La nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: CTV
Tạo chuyển biến tích cực trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng

Thông qua quán triệt, triển khai nghị quyết, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đến tận các thôn, bản đồng bào; bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của ngành cao su Việt Nam, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong đồng bào, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đảng ủy VRG chỉ đạo cơ sở Đảng lựa chọn hình thức học tập, quán triệt phù hợp với cán bộ, đảng viên và người lao động người dân tộc thiểu số; đổi mới cách thức tổ chức học tập với các hình thức đa dạng như: tổ chức Hội nghị chung, thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, trang web đơn vị, Tập đoàn, qua các nhóm zalo chỉ đạo, tuyên truyền từ Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đến các Bí thư Chi bộ, lãnh đạo phòng, ban, nông trường… Qua tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng, bản tin tại văn phòng, nhà máy, xí nghiệp… Đảng viên thuộc lĩnh vực nào thì tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu ở lĩnh vực đó. Đồng thời, triển khai, biên soạn tài liệu học tập ngắn gọn, tập trung vào nội dung chính, phù hợp từng nhóm đối tượng, cấp phát tới từng chi bộ để đảng viên, người lao động dễ dàng nghiên cứu, học tập.

Thực hiện tuyên truyền miệng, lựa chọn đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức lối sống, có năng lực, uy tín trong đơn vị làm tuyên truyền viên, giải thích, truyền đạt có hiệu quả nội dung nghị quyết đến công nhân, người lao động trong đơn vị.

Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đã giúp đảng viên người dân tộc thiểu số nắm được những nội dung cơ bản và ý nghĩa lý luận thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả được duy trì trong công tác tuyên truyền

Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế. Đảng bộ VRG có những cách thức triển khai, quán triệt, tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa nội dung các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn nhanh chóng đến với cán bộ, đảng viên và người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với các cơ sở Đảng trực thuộc tại miền núi phía Bắc ngoài ứng dụng công nghệ số, kết nối Hội nghị trực tuyến trong cách thức quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tập đoàn; tiếp tục đẩy mạnh, phát huy cách thức tuyên truyền miệng. Lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên người đồng bào dân tộc có năng lực, uy tín làm tuyên truyền viên, truyền đạt có hiệu quả các nội dung nghị quyết đến người lao động tại các nông trường trong đơn vị.

Vì trình độ nhận thức không đồng đều nên đối với các chi bộ có đông đảng viên là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng dự án; Đảng bộ, chi bộ sẽ chọn các tài liệu tuyên tuyền ngắn gọn bằng tiếng dân tộc, tờ rơi… để phục vụ cho việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết.

Đảng ủy các công ty miền núi phía Bắc đã tạo dựng được mối quan hệ khăng khít, xuyên suốt từ Tỉnh ủy, Huyện ủy đến các Đảng ủy xã trong việc thống nhất chủ trương của Tỉnh ủy, Đảng ủy Tập đoàn cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, các công ty miền núi phía Bắc luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện rất lớn trên tất cả các mặt công tác, Đảng bộ công ty đã giới thiệu các đảng viên về tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo quy định 213-/QĐ-TW của Bộ Chính trị ngày 02/01/2020 và tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt chi bộ. Qua đó, Đảng viên, người lao động được tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, Nghị quyết các cấp của Đảng từ lý luận đến thực tiễn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để cùng với chính quyền địa phương tiến hành chăm sóc, bảo vệ, khai thác mủ cao su, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao thu nhập cho người dân và các hộ dân góp đất, phát triển kinh tế tại địa phương.

Việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đối với cán bộ, đảng viên và người lao động vùng dân tộc thiểu số của Đảng ủy VRG được thực hiện nghiêm túc, đã đạt được những kết quả quan trọng, làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tiên phong gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn liền với môi trường, thực hiện công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đặc biệt giải quyết việc làm cho đồng bào người dân tộc thiểu số tại các địa phương có cây cao su đứng chân. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ, lãnh đạo của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ VRG trong sạch, vững mạnh, phát triển ổn định và bền vững.

ANH ĐÀO