Hiệu quả là nhiệm vụ chính của VRG trong năm 2023

CSVN – Xác định phương hướng chủ yếu trong năm 2023 với phương châm “Hiệu quả là nhiệm vụ chính của VRG”, Tập đoàn chủ động xây dựng nhiều phương án trên nguyên tắc khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có nhằm đảm bảo tối đa nguồn thu, hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất. Bảo đảm quyền lợi cho chủ sở hữu Nhà nước và cổ đông, nhà đầu tư trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của Tập đoàn bao gồm đất đai, lao động, khả năng luân chuyển nguồn vốn và thế mạnh của từng doanh nghiệp trong hệ thống bảo đảm không thấp hơn kết quả SXKD năm 2022.

Lãnh đạo VRG trao cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tập đoàn cho các công ty. Ảnh: Vũ Phong
Phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực của Tập đoàn

VRG đưa ra kế hoạch năm 2023, cụ thể: sản lượng cao su khai thác khoảng 425.000 tấn, tiêu thụ 500.000 tấn; sản lượng gỗ phôi cao su 180.000 m3, gỗ MDF 1.065.000 m3; các sản phẩm khác phát huy hết công suất như năm 2022. Doanh thu và thu nhập khác đạt 28.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5.200 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 4.000 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu 3.629 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1.610 tỷ đồng.

Tập đoàn cam kết bảo đảm khả năng cung ứng nguyên liệu cao su cho ngành công nghiệp cao su trong nước phát triển và xuất khẩu, gỗ cao su nguyên liệu và gỗ MDF cho ngành chế biến gỗ; thực hiện tốt vai trò chuyển giao kỹ thuật, dẫn dắt thị trường đối với các lĩnh vực Tập đoàn đang chiếm tỷ trọng lớn, có thế mạnh.

Tiếp tục phát triển Tập đoàn trên nền tảng 3 trụ cột: Kinh tế – Môi trường – Xã hội; thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, phát triển có trách nhiệm với xã hội; tiếp tục nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng NLĐ dân tộc, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của NLĐ. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Đặc biệt, Tập đoàn đẩy mạnh phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các địa phương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế sử dụng đất đai, sử dụng hiệu quả chuỗi giá trị của Tập đoàn để phát huy tiềm năng, nguồn lực của Tập đoàn.

Năm 2023 tiếp tục rà soát, theo dõi diễn biến thị trường để có giải pháp kịp thời. Ảnh: Vũ Phong
Tiếp tục bứt phá, phát triển bền vững

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, được VRG tổ chức ngày 29/12/2022, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, cụ thể:

Thứ nhất, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ ngành hữu quan nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023.

Thứ hai, tăng cường công tác khai thác, tái canh đảm bảo đạt và vượt kế hoạch năm 2023; theo dõi sát tình hình thực hiện sản lượng để kịp thời có phương án phù hợp. Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu, phát huy công suất các nhà máy chế biến, giảm giá thành và tăng việc làm, tiền lương cho công nhân, nhất là thực hiện vai trò của Tập đoàn trong việc hỗ trợ cao su tiểu điền.

Thứ ba, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương sản xuất đến đâu tiêu thụ tới đó. Tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường để điều hành giá sàn phù hợp, kịp thời nhằm mang lại hiệu quả và đảm bảo tồn kho của toàn Tập đoàn ở mức phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh tiếp thị, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ mủ cao su thiên nhiên của Tập đoàn.

Thứ tư, chủ động rà soát tình hình hoạt động của các công ty gỗ để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoạt động SXKD lĩnh vực gỗ ổn định và phát triển trong thời gian tới. Bảo đảm khả năng cung ứng nguyên liệu cao su, gỗ cao su của Tập đoàn cho ngành công nghiệp cao su, ngành chế biến gỗ trong nước và xuất khẩu; thực hiện tốt vai trò chuyển giao kỹ thuật, dẫn dắt thị trường đối với các lĩnh vực Tập đoàn đang chiếm tỷ trọng lớn, có thế mạnh.

Thứ năm, triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg, ngày 14/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ sau khi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vào sản xuất, kinh doanh và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD toàn ngành.

Thứ sáu, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn, người đứng đầu và Ban điều hành tại doanh nghiệp khi thực thi các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai có hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước… Tiếp tục thực hiện chính sách tiết giảm đầu tư; tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022 và giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, VRG tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn năm 2023 và những năm tiếp theo.

THIÊN HƯƠNG