Cao su Tây Ninh khen thưởng “4 tháng nước rút”

CSVNO – Để ghi nhận và biểu dương những thành quả, đồng thời động viên tinh thần hăng say lao động sản xuất của người lao động, ngày 1/11 ông Trương Văn Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty, ông Võ Trần Minh Đăng – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng Giám đốc và Công đoàn NTCS Gò Dầu, NTCS Cầu Khởi, NTCS Bến Củi tổ chức khen thưởng và trao Giấy khen kèm tiền thưởng là 72 triệu đồng cho 2 tập thể.  Đó là Tổ 1 và Tổ 2, Khu vực 1, Nông trường Cao su Gò Dầu  và 60 công nhân khai thác mủ ở 3 Nông trường hoàn thành kế hoạch sản lượng trong phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2022.

Ông Trương Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thứ 1 từ bên trái qua và ông Võ Trần Minh Đăng Chủ tịch Công đoàn Công ty, thứ 1 từ bên phài qua; khen thưởng công nhân hoàn thành kế hoạch năm 2022 ở NTCS Cầu Khởi

Các công nhân được khen thưởng tiêu biểu có anh Nguyễn Văn Bằng, Công nhân cạo mủ, Tổ 3, Khu vực 2, Nông trường Cao su Bến Củi ngày hoàn thành kế hoạch sản lượng 27/7/2022, đạt 8.076kg/ 8.070kg về trước kế hoạch năm 158 ngày.  Anh Giang Lưu Phi, Công nhân cạo mủ, Tổ 3, Khu vực 1, Nông trường Cao su Bến Củi; ngày hoàn thành kế hoạch sản lượng 07/8/2022, đạt 8.772kg/ 8.600kg về trước kế hoạch năm 147 ngày.

Khen thưởng công nhân hoàn thành kế hoạch năm 2022 ở NTCS Gò Dầu

Chị Hoàng Thị Ngọc Hồng, Công nhân cạo mủ, Tổ 2, Khu vực 1, Nông trường Cao su Bến Củi; ngày hoàn thành kế hoạch sản lượng 18/8/2022, đạt 8.632kg/ 8.500kg về trước kế hoạch năm 136 ngày.

Khen thưởng công nhân hoàn thành kế hoạch năm 2022 ở NTCS Bến Củi

Đặc biệt, trong những người hoàn thành kế hoạch sớm nhất của công ty năm 2022 có anh Giang Lưu Phi, năm 2020 là người đầu tiên của công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 23/9/2020 và năm 2021 là người đầu tiên của công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 14/7/2020. Chị Hoàng Thị Ngọc Hồng, năm 2020 hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 8/11/2020; năm 2021 là người thứ 2 của công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 8/8/2021.

CTV