Phát huy vai trò của Thanh niên VRG trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

CSVN – Tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, lan tỏa các thông tin tích cực, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đoàn TN VRG phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong ảnh: ĐVTN VRG trong 1 buổi học tập Nghị quyết Đảng (trực tuyến). Ảnh: Ngọc Cẩm
Thực hiện tốt sứ mệnh “là cánh tay phải của Đảng”

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ”.

Đảng bộ VRG luôn coi trọng vai trò của thanh niên và các tổ chức thanh niên, đặt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với các tổ chức thanh niên. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam VRG đã thực hiện tốt sứ mệnh “là cánh tay phải của Đảng”, đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuyển tải những nội dung cơ bản về Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng bộ Tập đoàn và đã có nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam VRG đã tăng cường quản lý và định hướng, chắt lọc thông tin, quyết liệt ngăn chặn, chọn lọc các thông tin xấu, độc trên internet, các trang mạng xã hội, fanpage, trên các nhóm zalo: “Tôi yêu Cao su Việt Nam”, “Tuổi trẻ Cao su Việt Nam”, “Truyền thông VRG”, “CB Đoàn chủ chốt toàn ngành”, “CB chủ chốt Đoàn TN trực thuộc”… nhằm mục đích chuyển tải những thông tin hay nhất, thời sự nhất đến cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên ngành cao su kịp thời nắm bắt.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng trong đoàn viên thanh niên, hội viên được quan tâm hơn thể hiện qua nhiều hình thức phong phú như: tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch; cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”, giải “Búa liềm vàng”… tham gia các chương trình cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn, công tác Hội; các chương trình thông tin, thời sự… cho thanh niên, hội viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng trong các tổ chức thanh niên có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng trên những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt

Với đặc thù các đơn vị trực thuộc, thành viên VRG nằm trải dài khắp cả nước, đóng tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Đoàn viên thanh niên, hội viên người dân tộc thiểu số nhiều nên trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn những bất cập, hạn chế; việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại những đơn vị này chưa thường xuyên, liên tục, còn bị động; việc cung cấp thông tin chính thống cho thanh niên chưa kịp thời; nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ, sâu sắc; việc sử dụng công nghệ thông tin của các đơn vị ở miền núi phía Bắc còn bất cập, lúng túng, nhất là sử dụng công nghệ cao trong đấu tranh trên không gian mạng; hình thức tổ chức sinh hoạt trong các tổ chức thanh niên, hội viên ở những vùng này còn khó khăn dẫn đến chậm đổi mới, thiếu sinh động, chưa hiệu quả.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam VRG quan tâm hơn nữa đến những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh niên về Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; đa dạng hóa các hình thức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quán triệt, khẳng định có tính thuyết phục trong thanh niên về con đường lên CNXH ở nước ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại.

Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, các Đoàn – Hội VRG cần có nhiều hình thức tổ chức rộng rãi chương trình giáo dục sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị phù hợp với các đối tượng khác nhau. Trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho thanh niên. Triển khai có hiệu quả việc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các hoạt động giáo dục truyền thống…

Tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục bằng nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt để thanh niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, từ đó có nhận thức đúng, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng đề kháng, thanh lọc trước các thông tin xấu, độc. Chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác những nội dung liên quan đến an ninh truyền thông, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho thanh niên, chú trọng đến những cá nhân có năng lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao. Kiên quyết xử lý thông tin sai, cực đoan trên internet, mạng xã hội, nhất là những thông tin chia sẻ, bình luận vì chủ quan, thiếu hiểu biết của thanh niên. Có biện pháp khích lệ thanh niên chủ động, thường xuyên viết tin bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt; phê phán, đấu tranh, loại bỏ những thông tin sai, xấu, độc. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm lý của thanh niên như infographic, slogan…

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ tổ chức thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn gương mẫu về mọi mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cán bộ Đoàn, Hội Thanh niên các cấp không ngừng chủ động nắm, cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động thông tin cho thanh niên những vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, lan tỏa các thông tin tích cực, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018.

Mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên công chức, viên chức… tạo thành một mặt trận rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, tích cực xây dựng môi trường văn hóa, tham gia mạng xã hội lành mạnh để phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên. Kiên quyết xử lý các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội.

ANH ĐÀO