Đảng ủy Công ty CP Cao su Điện Biên: Thực hành tiết kiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

CSVN – Từ thực tiễn công tác, nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Công ty CP Cao su Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Đảng viên bỏ phiếu tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Minh Thùy

Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy công ty đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy công ty, cấp ủy các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát ở cấp mình để triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình đời sống, việc làm và thu nhập của NLĐ.

Đặc biệt quan tâm kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; kiểm tra đơn vị chưa có sự thống nhất cao trong nội bộ, công tác Đảng, công tác quản lý điều hành còn bộc lộ hạn chế, yếu kém để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy công ty đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định điều lệ Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội trong việc thực hiện chức trách được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động SXKD như kế hoạch sản xuất, nội quy, quy chế, quy định; định mức lao động, đơn giá tiền lương… Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách,   pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên thông qua thực hiện kiểm điểm, phê bình, nhận xét đúng thực chất, tránh hình thức. Thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nhận dạng rõ hơn, cụ thể hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tự soi, tự sửa, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, điều chỉnh hành vi trong công tác, cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân.

MINH KHÔI