Tháng Sáu 29, 2022

Lời cảm tạ

Mẹ, bà, cụ của gia đình chúng tôi là: Cụ Nguyễn Thị Hòe, sinh năm 1940. Quê quán: Thanh Hóa. Do lâm bệnh nặng, đã từ trần hồi 23 giờ, 54 phút, ngày 5/6/2022 (Nhằm

Lời cảm tạ

Mẹ, bà, cụ của gia đình chúng tôi là: Cụ Nguyễn Thị Hòe, sinh năm 1940. Quê quán: Thanh Hóa. Do lâm bệnh nặng, đã

Lời cảm tạ

Mẹ, bà, cụ của gia đình chúng tôi là: Cụ Nguyễn Thị Hòe, sinh năm 1940. Quê quán: Thanh Hóa.