Nhiều giải pháp thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027

CSVN – Dự báo trong thời gian tới, kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thị trường cao su diễn biến khó lường, giá bán cao su và giá cả đầu vào không ổn định là những khó khăn trong SXKD. Bên cạnh đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường cùng với sự hội nhập kinh tế sâu rộng tác động đến đời sống và tư tưởng của cán bộ, ĐVTN.

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ ĐTN nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: Vũ Phong

BCH Đoàn Tập đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 nhận định hoạt động của tổ chức Đoàn trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn trong việc tập hợp thanh niên, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn tại các đơn vị sản xuất. Các hoạt động sinh hoạt đoàn thể, hoạt động phong trào, học tập, tuyên truyền cũng có những ảnh hưởng nhất định. Đoàn Tập đoàn xây dựng nhiều giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết đã đề ra.

Thứ nhất, tăng cường bồi dưỡng giáo dục chính trị cho cán bộ, ĐVTN; nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành lực lượng xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng. Triển khai những giải pháp đột phá, bền vững tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo. Đặc biệt, nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên nhằm khơi dậy tinh thần tự giác của ĐVTN trong việc nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các phong trào hành động cách mạng và xây dựng Đoàn; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh các sáng kiến, các điển hình tiên tiến qua các trang mạng xã hội, trang điện tử của đơn vị…

Thứ ba, các phong trào hành động cách mạng phải được triển khai rộng khắp, hiệu quả, sáng tạo gắn với chuyên môn, thế mạnh của từng thanh niên trong giải quyết các vấn đề mới, khó tại đơn vị. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Góp phần quảng bá hình ảnh “Thương hiệu Cao su Việt Nam” trong cộng đồng.

Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp”, các hoạt động khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia vào các môi trường phát triển các ý tưởng sáng tạo phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, lĩnh vực hoạt động.

Thứ năm, vận động thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ đề xuất ý tưởng, sáng kiến. Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh phát triển không gian tập hợp ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên trên mạng internet. Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo VRG” nhằm tìm kiếm các giải pháp hay, ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực, vấn đề xã hội quan tâm.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn, tăng cường số hóa thông tin các hoạt động Đoàn. Khuyến khích thanh niên ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối và xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất.

Thứ bảy, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động. Tập trung nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thanh niên chủ động tham gia, nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hình thành những công dân đám mây, công dân toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển nhảy vọt của đất nước.

Thứ tám, bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy Đảng, chính quyền, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng về lãnh đạo công tác thanh niên toàn Tập đoàn, tham mưu xây dựng chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức các diễn đàn trao đổi giữa Đảng với thanh niên.

TUỆ LINH