“Hoạt động Đoàn gắn liền với nhiệm vụ chính trị và SXKD của đơn vị”

“Nhiệm kỳ 2022 – 2027, tôi đề nghị các tổ chức Đoàn, các cán bộ, ĐVTN suy nghĩ, tìm tòi và phát động các phong trào, các hoạt động thiết thực, gắn với điều kiện và tình hình cụ thể của mỗi đơn vị và của ngành cao su. Đặc biệt, các hoạt động, các phong trào đó phải bám sát và gắn với những chủ trương, định hướng mà BTV Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành.

Đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn Tập đoàn khóa VIII

Bên cạnh đó, BTV Đoàn Tập đoàn hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở Đoàn trong việc triển khai các hoạt động, tích cực nắm bắt các thông tin và kịp thời chỉ đạo thực hiện. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị định kỳ gặp gỡ, đối thoại với ĐVTN, làm việc với tổ chức Đoàn; linh hoạt trong việc phối hợp hoạt động với Công đoàn, giữa các Tỉnh, Thành Đoàn và giữa các cơ sở Đoàn.

Nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng, nhận thức và hành động bằng việc đẩy mạnh thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tích cực phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt chính trị của Đoàn trong các tổ chức thanh niên. Chú trọng đến các khu vực thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, là người dân tộc.

Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các phong trào hành động cách mạng và xây dựng Đoàn. Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất; bảo vệ vườn cây trồng mới; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai rộng khắp, hiệu quả, sáng tạo gắn với chuyên môn, thế mạnh của từng thanh niên trong giải quyết các vấn đề mới, khó tại đơn vị. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Góp phần quảng bá hình ảnh “Thương hiệu Cao su Việt Nam” trong cộng đồng và tạo nên một thế hệ trẻ Tập đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.”

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu – UV BTV TW Đoàn, UV BCH

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu – UV BTV TW Đoàn, UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Khối DNTW: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN là nhiệm vụ trọng tâm số một”

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, BTV ĐTN VRG cần nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên từ đó có các giải pháp kịp thời để báo cáo cấp ủy trong chỉ đạo công tác chung của Đoàn cũng như hoạt động của Đoàn tham gia đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động SXKD của các đơn vị.

Tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN trong thời đại công nghệ số. Thực hiện công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt, xây dựng phong trào thi đua, hoạt động phải cụ thể và đi vào thực chất.

Bên cạnh đó, BTV Đoàn Tập đoàn phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở có các nội dung liên quan đến công tác thanh niên nhằm cụ thể hóa chương trình công tác hàng năm.

THIÊN HƯƠNG (thực hiện)