Đảng bộ VRG: Nghiêm túc thực hiện quy định của các cấp về công tác quản lý cán bộ, quản trị doanh nghiệp

CSVNO – Ngày 27/4, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) và các Bộ, ngành do đ/c Nguyễn Thành Phong – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban KTTW làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với VRG để khảo sát phục vụ công tác xây dựng đề án quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp Nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao đổi ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban KTTW và các Bộ, ngành
Công tác quản lý cán bộ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp

Báo cáo tại buổi làm việc, đ/c Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG khẳng định, từ năm 2015 đến nay, công tác quản lý cán bộ, quản trị doanh nghiệp Nhà nước từ các khâu quy hoạch, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… được thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Về cơ bản, đã đáp ứng được yêu cầu công tác, nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định, hướng dẫn của TW và đặc biệt sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 69 – QĐ/ TW, ngày 13/02/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo Đảng ủy VRG và phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, VRG thực hiện nghiêm nguyên tắc lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp; trong bổ nhiệm cán bộ, bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương Bí thư Đảng ủy cấp trên cơ sở đồng thời là chủ tịch HĐTV/HĐQT theo Kết luận số 50-KL/TW (Hội nghị Trung ương 6 khóa XI) và Quy định số 69- QĐ/TW của Ban Bí thư; Bí thư cấp ủy cơ sở là người đứng đầu doanh nghiệp mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (khóa X).

Để đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy doanh nghiệp trong công tác cán bộ, Đảng ủy VRG ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐQT, Ban TGĐ. Chủ trì xây dựng và ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ trong VRG; lãnh đạo, chỉ đạo HĐQT, Ban TGĐ xây dựng các quy chế, quy định, quy trình công tác cán bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước. Tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý cán bộ và công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp được thống nhất và kịp thời, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy VRG trong công tác cán bộ.

Trong công tác phối hợp để chỉ đạo, điều hành, Đảng ủy VRG thực hiện ký kết quy chế phối hợp công tác với 32 cấp ủy đơn vị thành viên trực thuộc cấp ủy địa phương. Ký kết với 11 tỉnh, thành phố theo Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư, bao gồm: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và TP.HCM.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ VRG Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Vũ Phong
Yếu tố quyết định hiệu quả SXKD

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Thành Phong – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế TW khẳng định: “Việc đẩy mạnh xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp Nhà nước là yếu tố quyết định hiệu quả SXKD của các đơn vị. Do đó, các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện công tác cán bộ phải đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đồng thời phải xây dựng cơ chế đãi ngộ, thu nhập hấp dẫn đối với cán bộ quản lý theo quy định. Những ý kiến trao đổi, đóng góp của VRG là tư liệu quan trọng để ban biên tập có thể xây dựng đề án phong phú, thực tiễn báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để mang lại hiệu quả SXKD cho các doanh nghiệp”.

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW, VRG đã thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy VRG với các Ban chuyên môn, Văn phòng VRG.

Đ/c Lê Thanh Hưng cũng cho rằng, việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại VRG đã đạt được những kết quả khả quan: giảm đầu mối, giảm cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, phát huy năng lực chuyên môn, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Dịp này, lãnh đạo VRG đã báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp trong công tác quản lý cán bộ. Cụ thể: Quy định số 105 – QĐ/TW về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 89 – QĐ/TW quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định 47 – QĐ/ TW về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết số 26- NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Quy định 50-QĐ/TW và Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về quy hoạch cán bộ.

Trước những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp, VRG đã trình bày kiến nghị, đề xuất với cấp trên về việc cần thiết có quy định hoặc hướng dẫn về cấp quản lý của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu vốn hỗn hợp để làm cơ sở thực hiện việc thành lập tổ chức Đảng, chuyển giao tổ chức Đảng trực thuộc khi có sự thay đổi về vốn sở hữu. Xem xét có quy định riêng hoặc có hướng dẫn mở rút gọn các bước quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tại tổ chức Đảng cơ sở, doanh nghiệp/đơn vị/ phòng ban có quy mô vừa và nhỏ…

MINH NHIÊN – ĐÀO PHONG