Công đoàn Cao su Lộc Ninh: Phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

CSVN – Với tinh thần thi đua và quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN (thứ 2 từ phải qua) trao Cờ thi đua của Công đoàn CSVN cho Công đoàn công ty

Năm 2022, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm phát huy thành quả năm 2021, đổi mới và sáng tạo trong điều hành để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời tiếp tục rà soát tất cả các đề án tái cơ cấu để đưa công ty vượt qua những khó khăn, phấn đấu vì mục tiêu “Công nhân giàu – Công ty mạnh”.

Để khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong doanh nghiệp, ngay từ đầu năm CĐ công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn thể CNVC – LĐ, quyết tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tạo tiền đề cho năm 2022 tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi. Các nội dung thi đua bám sát vào nhiệm vụ và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể cho từng lĩnh vực, từng đối tượng, trong đó:

Tập trung nguồn lực để duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid – 19, triển khai và phát huy sáng tạo các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đặc biệt là kế hoạch sản lượng 11.290 tấn mủ quy khô, phấn đấu vượt từ 5% trở lên; thực hiện công tác thu hoạch sản lượng hiệu quả nhất trên cơ sở đảm bảo nghiêm túc quy trình kỹ thuật.

Mỗi cá nhân, tập thể NLĐ đều phấn đấu tăng năng suất lao động, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chăm sóc và bảo vệ tốt vườn cây kinh doanh, thâm canh chăm sóc hiệu quả vườn cây KTCB, bảo đảm công tác trồng mới tái canh 307,87 ha với tỷ lệ sống 100%, tốc độ sinh trưởng đồng đều; phấn đấu thu mua 3.500 tấn mủ nguyên liệu với các chỉ tiêu về nguyên liệu ổn định, đảm bảo đạt yêu cầu chế biến, tăng công suất dây chuyền sản xuất, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho NLĐ.

Trong công tác chế biến, thi đua sản xuất hết nguyên liệu với năng suất cao – chất lượng tốt – sản phẩm đa dạng. Tiếp tục phấn đấu nâng cao các chỉ tiêu chất lượng, đẩy mạnh phong trào tiết kiệm vật tư nhằm hạ giá thành sản phẩm. Phát động rộng rãi phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn lao động và duy trì hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả.

Cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời nhằm đẩy mạnh tiến độ sản xuất, hoàn thành hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch được giao; các cấp CĐ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ trong tình hình dịch bệnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động NLĐ luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn; tích cực tham gia phát triển các mô hình sản xuất kinh tế phụ nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Đảm bảo thực hiện tốt nội quy, quy chế của công ty, thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, BTV CĐ công ty kêu gọi toàn thể CB.CNVC – LĐ hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, coi phong trào thi đua chính là động lực thúc đẩy cho sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mình vì sự phát triển bền vững của công ty, đoàn kết một lòng với quyết tâm cao nhất vượt qua những khó khăn thử thách trước mắt, thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022.

THÙY TRANG