Đảng bộ VRG: Tổ chức thật tốt nhiệm vụ để hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2022

CSVNO – Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Công Kha – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DN Trung ương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG  tại Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 15 điểm cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ VRG, ngày 1/4.

  Quang cảnh Hội nghị
Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, là hạt nhân trong hệ thống chính trị

Quý I/2022, Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, là hạt nhân trong hệ thống chính trị, luôn đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn và đạt những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sức khỏe và đời sống NLĐ ổn định, vốn Nhà nước tiếp tục được bảo toàn và phát triển, duy trì đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách Nhà nước.
Trong đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác SXKD ngay từ những ngày đầu tháng đầu, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Tập đoàn theo đề án, chủ trương đã được phê duyệt; công tác thoái vốn ngoài ngành; tiếp tục duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập choNLĐ trong toàn Tập đoàn.

 Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, NLĐ và tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, NLĐ trong toàn ngành, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện theo lộ trình đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướnChính phủ phê duyệt theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 05/01/2013. Tiếp tục rà soát thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả hoặc có hiệu quả không cao, các doanh nghiệp Tập đoàn không cần nắm giữ, kể cả việc xem xét thoái vốn toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư tại các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả để tập trung đầu tư vào những lĩnh vực Tập đoàn có lợi thế về lâu dài.

 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác tổ chức SXKD tại các đơn vị thành viên đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” theo Nghị quyết 03-NQ/ĐU ngày 21/5/2021, Nghị quyết 04-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 38/NQ-HĐQTCSVN, Chỉ thị số 290-CT/HĐQTCSVN, ngày 11/5/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn.

Trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực và phấn đấu bằng các phương án, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, năng lực của đơn vị nhằmđảm bảo mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022.

Trong đó, kết quả SXKD quý I/ 2022 ước đạt: Sản lượng khai thác 51.033 tấn (đạt 12,78% KH năm); sản lượng tiêu thụ 80.000 tấn (đạt 15,96% KH); tổng doanh thu 6.215 tỷ đồng (đạt 20,92% KH); tổng lợi nhuận trước thuế 1.411 tỷ đồng (đạt 21,77% KH); nộp ngân sách Nhà nước khoảng 820 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước đạt 104%); thu nhập bình quân ước đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng (so với cùng kỳ năm trước đạt 103%)…

Các đại biểu về tham dự Hội nghị
Bảo vệ sức khỏe NLĐ, thực hiện kế hoạch SXKD đạt kết quả cao nhất

Để thực hiện đạt những kết quả kế hoạch năm 2022, Đảng ủy VRG đề ra nhiệm vụ quý II/2022. Trong đó:

 Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tham mưu xây dựng Nghị quyết tăng cường công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm người đại diện vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp; Rà soát điều chỉnh,bổ sung Quy chế quản lý người đại diện vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ ngành hữu quan nhằm đảm bảo công tác xây dựng và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo vệ sức khỏe NLĐ trước những diễn biến phức tạp của Covid-19, kết hợp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đạt kết quả cao nhất, phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn hoạt động của Tập đoàn.
Ngoài ra, tập trung quyết liệt triển khai kế hoạch năm 2022, để đảm bảo kịp tiến độ hoàn thành vượt mức kế hoạch, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, người đại diện vốn Tập đoàn tại các đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022…

Những kiến nghị, đề xuất và chỉ đạo

Để công tác năm 2022 đạt được những kết quả theo kế hoạch đề ra, Đảng ủy VRG cũng kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW xem xét một số đề nghị cụ thể như:

Trung ương và địa phương xem xét tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong việc tiêm vắc xin mũi tăng cường và mũi nhắc lại cho NLĐ và gia thuộc toàn Tập đoàn; để công tác thoái vốn, tái cơ cấu, các vấn đề liên quan đến đất đai được triển khai hiệu quả đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành sớm rà soát để điều chỉnh các luật, nghị định giải quyết các điểm chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực hiện giữa các luật, quy định pháp luật hiện hành; Xem xét chấp thuận xem gỗ cao su là sản phẩm chính của cây cao su theo quy định tại Quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2020, là hàng hoá như mủ cao su, được hạch toán là doanh thu từ SXKD…

Đồng chí Trần Công Kha – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Trần Công Kha chỉ đạo:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu hiệu lực, hiệu quả của Đảng ủy Tập đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ – người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phê phán những việc làm sai trái; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn.

Hai là, bám sát các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Tiếp tục rà soát khắc phục những hạn chế tồn tại của năm 2021, thực hiện thành công toàn bộ mục tiêu KH năm 2022…

Ba là, cả hệ thống chính trị Tập đoàn cần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát đại dịch Covid – 19 có hiệu quả; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ trong toàn ngành, tiếp tục rà soát những phương án phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số; đổi mới, sáng tạo, đề xuất các mô hình tổ chức kinh doanh phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề của Tập đoàn; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ thiết thực, hiệu quả…

Hôi nghị cũng đã được nghe trình bày các tham luận của các chi, đảng bộ trực thuộc; thông qua các dự thảo Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quản lý; hướng dẫn về quy trình kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn; quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý trong Tập đoàn.

HỒNG LÝ