Tháng Mười Hai 16, 2021

VRG về trước kế hoạch sản lượng 16 ngày

CSVNO – Theo báo cáo của Ban Quản lý kỹ thuật VRG, tính đến ngày 15/12, toàn VRG đã khai thác được 377.722,6 tấn mủ, đạt 100% kế hoạch sản lượng, về trước kế hoạch