Đảng bộ VRG thực hiện tốt đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

CSVNO – Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, để đánh giá kết quả thực hiện trong 15 năm qua, vào ngày 4/12.

Chủ trì hội nghị

Đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT Tập đoàn đã báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị luôn được sự quan tâm từ phía Đảng ủy, HĐQT, lãnh đạo Tập đoàn và luôn có sự nhìn nhận, đổi mới sát với tình hình thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X ở cơ sở đạt khá tốt. Các cấp ủy cơ sở luôn bám sát theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện tại đơn vị.

Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, làm hạt nhân trong hệ thống chính trị của Tập đoàn, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội; xây dựng mối quan hệ trong lãnh đạo với HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn và các đoàn thể chính trị – xã hội. Đồng thời, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy địa phương và cấp ủy các đơn vị thành viên đã đạt được kết quả cao.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su Việt Nam, các tổ chức đảng tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đảng viên và người lao động trong Tập đoàn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.      

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở các báo cáo, tham luận được trình bày tại hội nghị, các đơn vị đã có ý kiến trao đổi, thảo luận và đã nêu lên những thuận lợi, phân tích những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để khắc phục. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Tập đoàn để làm cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG, chỉ đạo: “Hội nghị đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời phân tích, đánh giá những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, để trong thời gian tới, chúng ta thực hiện nhiệm vụ với những giải pháp phù hợp và đạt hiệu quả cao hơn. Sau hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí UV Ban Chấp hành, các cấp ủy đảng theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, kiên trì, năng động, sáng tạo, trách nhiệm để đưa Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo”.

TRẦN HUỲNH – CTV