Kỳ vọng sản lượng cao su giai đoạn 2021 – 2025 ở mức cao

CSVN – Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG – Công ty cổ phần năm 2021, các cổ đông đã trao đổi với HĐQT VRG về những thế mạnh trong các lĩnh vực hoạt động và kỳ vọng vào kết quả SXKD giai đoạn 2021 – 2025. Tạp chí CSVN trích đăng ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG – Công ty cổ phần năm 2021
Cổ đông của Quỹ đầu tư Hàn Quốc (KIM)

Trong kế hoạch 2021 – 2025, diện tích vườn cây cao su sẽ bị thu hẹp nhưng VRG định hướng sản lượng sẽ tăng trong giai đoạn này. Xin Đoàn chủ tịch Đại hội cho biết cơ sở nào để VRG xây dựng kế hoạch sản lượng trong giai đoạn 2021 – 2025 và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ VRG trả lời:

Trên cơ sở thực tế hiện nay, VRG đã tính toán kỹ việc xây dựng chỉ tiêu về diện tích đất cao su và sản lượng trong giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2021, diện tích vườn cây cao su VRG quản lý trên 400.000 ha trong và ngoài nước, trong đó có trên 200.000 ha cao su kinh doanh. Kế hoạch sản lượng khai thác năm 2021, VRG xây dựng là 380.000 tấn. Trong 6 tháng đầu năm, toàn VRG khai thác được 115.000 tấn (đạt 31% kế hoạch năm).

Trong giai đoạn 2021 – 2025, VRG xây dựng kế hoạch giảm diện tích vườn cây cao su xuống còn 300.000 – 320.000 ha, tăng diện tích đất quy hoạch phát triển KCN từ 15.000 – 20.000 ha, đất chuyển đổi sang phát triển nông nghiệp công nghệ cao khoảng 40.000 ha và một số diện tích đất còn lại sử dụng theo quy hoạch của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án công trình an sinh xã hội theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương. VRG cũng đã chỉ đạo các đơn vị thành viên làm việc với địa phương về vấn đề này và đưa vào báo cáo đề án tái cơ cấu sau cổ phần hóa để các cấp có thẩm quyền xem xét.

Mặc dù diện tích cao su sẽ giảm nhưng VRG xây dựng chỉ tiêu sản lượng khai thác tăng hơn so với hiện nay, dao động 400.000 tấn/năm.

VRG thực hiện trên cơ sở: tuy diện tích quản lý vườn cây cao su giảm nhưng diện tích vườn cây kinh doanh tăng, các đơn vị nhất là tại Lào và Campuchia trồng giống tốt, chất lượng, cho năng suất cao. Thêm vào đó, VRG chỉ đạo các đơn vị tập trung thâm canh, chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình kỹ thuật VRG ban hành. Do đó, sản lượng năm từ đây đến 2025 và những năm sau đó, VRG kỳ vọng sẽ đạt như kế hoạch xây dựng.

Được biết trong giai đoạn 2021 – 2025, VRG sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư vào các ngành nghề có thế mạnh. Tại sao VRG xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận giai đoạn này khá khiêm tốn. Mức tăng trưởng VRG đặt ra 5 – 8%, chỉ cao hơn mức tăng trưởng GDP một chút. Ban lãnh đạo VRG có thể cho biết rõ hơn về điều này?

Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ VRG trả lời:

VRG kỳ vọng muốn đạt lợi nhuận càng cao càng tốt, tuy nhiên trong quá trình thực hiện cần phải tính toán đến quá trình thực hiện của các dự án, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN trên đất cao su. Việc mở rộng và mở mới KCN đều phải cần các cấp có thẩm quyền và địa phương cho phép. Trong quá trình thực hiện các thủ tục dự án có những khó khăn, phức tạp và cả những vướng mắc. Lường trước những tình huống đó, VRG xây dựng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2021 – 2025 là 33.800 tỷ đồng. Và thực tế, VRG kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao hơn.

Riêng trong năm 2021, VRG xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế, bao gồm: lĩnh vực cao su trên 2.000 tỷ đồng, 1.800 tỷ đồng là lợi nhuận từ thanh lý cao su; Sản phẩm gỗ, sản phẩm công nghiệp trên 700 – 800 tỷ đồng; Thoái vốn 350 – 400 tỷ đồng và có triển vọng sẽ đạt mức cao hơn; Hỗ trợ đền bù đất 500 tỷ đồng; Các lĩnh vực khác lợi nhuận 100 – 200 tỷ đồng.

MINH NHIÊN