Tháng Bảy 24, 2021

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VRG; Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát và các Ban chuyên môn VRG

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VRG; Đảng ủy, HĐQT, Ban

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo