VRG chia cổ tức 6%

CSVNO – Nhiều nội dung quan trọng của VRG trong năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào sáng ngày 25/6. Trong đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 6%/vốn điều lệ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội năm nay tổ chức trong thời điểm tình hình đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức và các cổ đông tham dự đều thực hiện đúng theo các quy định tại Chỉ thị số 10/CT – UBND ngày 19/6/2021 của Chủ tịch UBND TP.HCM về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống Covid trên địa bàn TP.HCM.

Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 71 cổ đông, đại diện cho 3.889.039.182 cổ phần được biểu quyết, đạt 97,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát VRG năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Chi trả thù lao HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021; Sửa đổi, bổ sung điều lệ VRG…

Báo cáo tại Đại hội, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG khẳng định: “Nhìn lại kết quả hoạt động năm 2020 có thể khẳng định đó là một năm thành công đối với VRG. Trong vô vàn những khó khăn do dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn tiếp tục kéo dài và biến chuyển khôn lường… đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng VRG đã xuất sắc đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao. Để đạt được những kết quả tốt trong năm 2020, Ban điều hành đã quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm”.

Đại hội nghiêm túc thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ đạo của các cấp

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 của VRG tương ứng 25.874 tỷ đồng và 5.911 tỷ đồng đạt 104,98 % và 119,15 % so với kế hoạch. Về kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu, lợi nhuận đạt 4.382 tỷ đồng và 2.963 tỷ đồng, tương ứng với 115,26 % và 115,08 % kế hoạch; nguồn vốn của doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, đủ nguồn lực để cân đối và thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 6 %/vốn điều lệ, tương đương với số tiền 2.400 tỷ đồng, cân đối đủ nguồn vốn, dòng tiền đáp ứng cho nhu cầu đầu tư, góp vốn theo các dự án đã được phê duyệt.  

Cổ đông tham dự Đại hội đã trao đổi, thảo luận đến các lĩnh vực ngành nghề có tiềm năng của VRG trong giai đoạn 2021 – 2025. Các ý kiến tập trung về: lợi thế của VRG trong việc đầu tư, phát triển Khu công nghiệp; kế hoạch chuyển đổi đất cao su sang các ngành nghề VRG khác; giải pháp để VRG đạt năng suất, chất lượng vườn cây tối ưu trong giai đoạn 2021 – 2025…

Cổ đông trao đổi, thảo luận tại Đại hội

Năm 2021 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh covid – 19 vẫn còn kéo dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp … sẽ tiếp tục tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VRG. 

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch chính của VRG trong năm 2021, cụ thể: Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 26.914 tỷ đồng và 5.721 tỷ đồng; Doanh thu và lợi nhuận riêng trước thuế là 4.291 tỷ đồng và 3.206 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao năm 2021, tại Đại hội, Ban điều hành VRG đã báo cáo với cổ đông về các nhiệm vụ chính trong năm 2021. Trong đó tập trung bám sát kế hoạch khối lượng năm 2021 của các đơn vị thành viên đã được HĐQT giao để chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành về khối lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ…nhằm đảm bảo nguồn thu. Tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách tiết giảm trong đầu tư, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cấp thiết.

Đồng thời, VRG sẽ hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa và bàn giao vốn và tài sản từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sớm xem xét, phê duyệt Đề án tái cơ cấu VRG sau cổ phần hóa đến 2025 và các cơ chế Tập đoàn kiến nghị trong Đề án để có thể khai thác hết thế mạnh của VRG, tạo đà tăng trưởng bền vững năm 2021 và các năm tiếp theo.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh: “Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng VRG quyết tâm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ kép, nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ đạo của các cấp và ổn định sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ. VRG sẽ phát huy truyền thống, vượt khó khăn, phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu VRG trên mọi lĩnh vực”.

MINH NHIÊN