Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 trong toàn VRG

CSVNO – Ngày 11/5, HĐQT VRG ban hành Chỉ thị số 290/CT – HĐQTCSVN về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong Tập đoàn.

Kiểm tra thân nhiệt khi ra vào dự án tại Cao su Phước Hòa Kampong Thom, Campuchia.

Theo đó, dịch bệnh Covid – 19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, Lào và Campuchia, nơi có các đơn vị thành viên của VRG số ca mắc bệnh đang tăng và có nguy cơ bùng phát rộng trong cộng đồng. Theo dự báo, dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch  Covid – 19 trong thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn yêu cầu Ban điều hành, các đơn vị thành viên, các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

  • Rà soát hoàn thiện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của các đơn vị. Xây dựng và hoàn thiện phương án phòng chống dịch, đặc biệt phương án xử lý trường hợp phát hiện có ca lây nhiễm tại đơn vị;           
  • Thường xuyên cập nhật và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch nơi đơn vị hoạt động. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm trong việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ phương án phòng chống dịch Covid – 19 và thực thi hiệu quả “Mục tiêu kép” của Chính phủ.
  • Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy tắc 5K. Hạn chế hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết theo quy định mới nhất của địa phương; trường hợp tổ chức phải được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương cho phép và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong công việc, tăng cường phương thức làm việc trực tuyến;…
  • Khẩn trương thông báo cho chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương và Tập đoàn nếu tình hình dịch tại đơn vị có chuyển biến mới.
P.V