Sớm đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, phát triển bền vững ngành cao su

CSVN – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Ảnh: Nguyễn Duy Hậu

Đại hội XIII của Đảng được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội XIII của Đảng đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991; tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011 – 2020); đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Thành công của Đại hội là minh chứng sâu sắc và rõ nét nhất cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng đang tỏa sáng dẫn đường, soi lối đưa đất nước Việt Nam mạnh mẽ vững bước vươn ra biển lớn với những kỳ vọng mới, hứa hẹn những thành công mới.

91 năm qua, từ ngày ra đời đến nay, Đảng ta luôn được nhân dân tin tưởng vì luôn thực hiện mục tiêu, lý tưởng nhất quán là đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Chúng ta tin tưởng vững bước dưới ngọn cờ tiên phong của Đảng, chung sức, chung lòng xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” xứng đáng hơn nữa với vị thế, vai trò của Đảng cầm quyền – Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Với niềm tin son sắt ấy, mỗi người như mọi người, nguyện nỗ lực hơn nữa khẩn trương hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào đời sống kinh tế – xã hội với quyết tâm cao nhất.

Đối với VRG, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy các đơn vị thành viên đã lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai nghiêm túc, bài bản những nội dung Nghị quyết. Đây là khâu đầu tiên và quan trọng nhằm tạo sự thống nhất và hành động của toàn Đảng bộ, toàn Tập đoàn, toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động.

Gắn chặt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, đảm bảo sát với tình hình thực tế. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn từng đơn vị trong toàn ngành.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức SXKD trong toàn ngành trên từng lĩnh vực sản xuất, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 ngay từ ngày đầu tháng đầu. Kết quả đạt được của quý I rất khả quan, tạo tiền đề vững chắc cho tiến độ thực hiện cả năm cả số lượng, chất lượng và hiệu quả. Tổ chức tốt đời sống công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán: an toàn, vui tươi, tiết kiệm, phòng chống Covid cả trong và ngoài nước.

Từ kết quả của quý I, toàn ngành bước vào vụ khai thác mới với quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ quý II và cho cả năm. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch giá trị sát với thực tế thị trường, nỗ lực khai thác các lợi thế để đảm bảo tăng trưởng, tập trung giải quyết các khó khăn, chuẩn bị các nguồn lực để SXKD, tổ chức đời sống nâng cao thu nhập cho người lao động trong điều kiện bình thường mới.

Có các kịch bản điều hành linh hoạt trước các diễn biến khó lường của khách quan, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy phát huy các giá trị truyền thống của ngành, ý chí khát vọng của CB.CNV – LĐ, tập trung mọi nguồn lực, chung sức chung lòng, năng động sáng tạo thực hiện thắng lợi các khâu đột phá trong tư duy, trong quản trị để thực hiện mục tiêu “Tập đoàn mạnh – Công nhân giàu” giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030, kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống của ngành.

Đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên các ngành sản xuất chính, sử dụng hiệu quả đất đai. Phát triển ngành bền vững với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Trách nhiệm xã hội – Bảo vệ môi trường.
Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong CB.CNVC-LĐ trong toàn ngành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển ngành trong chặng đường mới.

TRỌNG NHÂN