Sẽ thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến

CSVN -Theo văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ CĐ CSVN về việc tham gia hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, CĐ cơ sở sẽ thành lập các “Tổ hỗ trợ sáng kiến” giúp cho CNVC – LĐ phát huy hết khả năng sáng tạo, sáng kiến, làm lợi cho đơn vị.

Theo đó, đối với CĐ cơ sở, xây dựng mức khen thưởng động viên đối với đoàn viên, CNVC – LĐ có sáng kiến đã được áp dụng mang lại kết quả trong tháng cao điểm (thời gian từ 10/3 đến 20/4/2021) và trong cả năm 2021.Tổng hợp, thẩm định và giới thiệu những sáng kiến của đoàn viên, CNVC – LĐ được lãnh đạo đơn vị đồng ý triển khai thực hiện, đã có hiệu quả hoặc áp dụng thử có khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia chương trình và có sáng kiến làm lợi cho đơn vị và doanh nghiệp.

Đồng thời, thành lập các “Tổ hỗ trợ sáng kiến” giúp cho CNVC – LĐ phát huy hết khả năng sáng tạo, sáng kiến liên quan đến giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác, sản xuất kinh doanh, hoạt động CĐ của đơn vị, từ khâu ý tưởng, các bước tiến hành, viết mô tả sáng kiến, đánh giá hiệu quả… gởi về CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐ CSVN; hoặc trực tiếp đăng ký nộp sáng kiến trực tiếp và theo dõi kết quả tại đường link: congdoanvietnam.org/75 nghin-sangkienvuotkho-phattrien. Sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2/2021 nhưng bắt đầu triển khai thực tế trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5/2021.

Hoạt động của Tổ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động CĐ trong phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo tại đơn vị.

Đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở: Tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực vận động đoàn viên, CNVC – LĐ tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học… tạo chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao vai trò trách nhiệm đối với đơn vị.

MINH NHIÊN