Gỗ Thuận An phấn đấu doanh thu đạt hơn 593 tỷ đồng

CSVNO – Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An, các cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, tổng doanh thu hơn 593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phấn đấu thực hiện gần 19 tỷ đồng, chi trả cổ tức 12%.

Cổ đông biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty được tổ chức ngày 18/3 tại Văn phòng chi nhánh công ty ở Bình Phước. Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

Các cổ đông thảo luận về các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021

Nhận định tình hình năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ, do đó, từ thực tế của đơn vị, công ty đã xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp. Các chỉ tiêu này cũng được nhiều cổ đông quan tâm, phân tích và đi đến thống nhất tại đại hội.

Năm 2021, công ty phấn đấu thực hiện doanh thu hơn 593 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 19 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 12% và một chỉ tiêu quan trọng được xây dựng cao hơn năm 2020 đó là thu nhập bình quân NLĐ phấn đấu đạt hơn 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, ban điều hành công ty tập trung quyết liệt trong việc ổn định nguồn lao động ngay từ đầu năm; Tập trung cải tiến trong sản xuất đối với sản phẩm kết hợp khung sắt và sợi mây; Nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm, sản xuất sạch hơn, đảm bảo sản xuất an toàn; Tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm; Tiếp tục duy trì và thực hiện chương trình phát triển bền vững.

MINH NHIÊN