Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VRG – Công ty cổ phần

CSVNO – Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của VRG – Công ty cổ phần được 100 % cổ đông tham dự thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tổ chức vào sáng nay, ngày 26/2.

Cổ đông biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của VRG – Công ty cổ phần

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Quế Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ nông nghiệp; ông Trần Quang Hà – Phó Vụ trưởng Vụ nông nghiệp Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 103 cổ đông đại diện cho 3.889.344.341 cổ phần. 

Điều chỉnh, bổ sung Điều 9; Điều 26 và Điều 34

Ngày 1/2/2021, Hội đồng quản trị VRG đã có tờ trình số 65/TTr – HĐQTCSVN về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VRG – Công ty cổ phần. Theo đó, điều chỉnh bổ sung Khoản 3, Điều 9; Khoản 3, Điều 26; Khoản 4, Điều 34 trong điều lệ hiện hành.

Đại hội có 107 cổ đông tham dự, đại diện cho 3.889.344.341 cổ phần

Nội dung điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hànhĐiều chỉnh, bổ sung
Điều 9: Quyền của cổ đông
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 điều này, có các quyền sau:
Điều 9: Quyền của cổ đông
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 0,1% tổng số cổ phần phổ thông trở lênngoài các quyền quy định tại khoản 2 điều này, có các quyền sau:
Điều 26. Chương trình họp và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 2 điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 05% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 điều lệ này.
Điều 26. Chương trình họp và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 2 điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 0,1% cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 điều lệ này.
Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị
2. …Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ đầu tiên khi thành lập của thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) năm, các nhiệm kỳ tiếp theo không quá 05 năm; Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tập đoàn cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Khi Tập đoàn đã là công ty niêm yếtthì tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị
2. …Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 09 (chín) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không có 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.   Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tập đoàn cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.     Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;…4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ không phẩy một phần trăm (0,1%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyết được đề cử một (01) ứng viên;…

Điều lệ điều chỉnh, bổ sung sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành

Tại đại hội các cổ đông đã thảo luận các ý kiến liên quan đến tầm quan trọng của việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VRG – Công ty cổ phần. Đồng thời có nhiều cổ đông tham gia ý kiến đối với những hoạt động chính của VRG trong năm 2021 và những năm tiếp theo như: lộ trình thực hiện đề án tái cơ cấu VRG sau cổ phần hóa đến năm 2025; đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Cổ đông tham gia ý kiến tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quế Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ nông nghiệp đã thống nhất cao những nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông bất thường của VRG. Ông nhấn mạnh: “Những nội dung điều chỉnh, bổ sung điều lệ hoạt động và tổ chức của VRG đã được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét trên cơ sở thực tế, khối lượng công việc và năng lực điều hành của Hội đồng quản trị VRG, lãnh đạo Ủy ban đồng tình, thống nhất với những điều chỉnh, bổ sung điều lệ này. Đối với những kiến nghị của VRG, chúng tôi sẽ ghi nhận và sớm có những giải pháp, giải đáp kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn để VRG, các đơn vị thành viên hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Ông Nguyễn Quế Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ nông nghiệp, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội

103 cổ đông đại diện cho 3.889.344.341 cổ phần tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VRG – Công ty cổ phần với tỷ lệ 100%.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG cho biết: “Việc thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho HĐQT trong việc điều hành VRG thực hiện nhiệm vụ trong 2021 và những năm tiếp theo. Về dự báo tình hình thì năm 2021, VRG sẽ có tăng trưởng tốt hơn năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng từ 5 – 10% tùy vào tình hình thực tế”.

MINH NHIÊN – VŨ PHONG