Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 2021

CSVNO – Ngày 19/1, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021, tổng kết SXKD năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG trao thưởng cho NLĐ

Dự Hội nghị có ông Lê Thanh Tú – Phó Tổng Giám đốc VRG, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam.

Tại Hội nghị đã tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021 được Tập đoàn giao.

Kết quả năm 2020 Công ty đã thực hiện nhiệm vụ cụ thể: Khai thác với diện tích vườn cao su kinh doanh: 1.288,59ha. Sản lượng mủ cao su khai thác: 699,65 tấn/650 tấn đạt 107,6% so với kế hoạch, đạt 269% so với thực hiện năm 2020 vượt và về trước kế hoạch 18 ngày. Năng suất bình quân: 0,54 tấn/ha, đạt 108% so với kế hoạch.

Chăm sóc vườn cây kinh doanh: 1.288,59ha, đạt 100% so với kế hoạch. Chăm sóc vườn cây KTCB: 3.212,82ha đạt 100% so với kế hoạch. Công tác chăm sóc vườn cao su được thực hiện đảm bảo quy trình kỹ thuật, suất đầu tư theo quy định của Tập đoàn. Sản lượng tồn kho đầu năm: 24,169 tấn. Sản lượng tiêu thụ trong năm 2020: 707,42 tấn tấn,đạt 105% so với kế hoạch. Giá bán bình quân: 31,8 triệu đồng/tấn, đạt 108% so với kế hoạch. Tổng doanh thu: 22.495,956 triệu đồng, đạt 124% so với kế hoạch.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN trao cờ thi đua cho CĐ công ty

Bên cạnh việc tăng năng suất, sản lượng Công ty đã thực hiện tiết giảm tối đa chi phí trong SXKD nên đã giảm được giá thành sản phẩm đáng kể so với kế hoạch. Lương bình quân đạt: 4.658.000 đồng/ người/ tháng.

Tại Hội nghị đã được Tập đoàn tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 15 nhân và đặc biệt là được Công đoàn Cao su Việt Nam tặng cở xuất sắc cho tập thể Công đoàn Công ty và Bằng khen cho 2 tập thể Công đoàn Nông trường và 6 cá nhân xuất sắc nhất trong năm 2020.

 Hội nghị Công ty đã đưa ra chỉ tiêu thực hiện cho năm 2021: Diện tích cao su khai thác: 1.502,31 ha. Diện tích chăm sóc bảo vệ cao su KTCB: 2.991,95 ha. Sản lượng mủ khai thác phấn đấu: 970 tấn/900 tấn Tập đoàn giao (107,7%). Năng suất bình quân phấn đấu: 0,64 tấn/ha/0,6 tấn/ha Tập đoàn giao. Sản lượng tiêu thụ: 900 tấn. Giá bán: 31.000.000 đồng/tấn. Doanh thu cao su: 27,9 tỷ đồng. Tổng doanh thu: 29,28 tỷ đồng. Toàn thể cán bộ công nhân lao động quyết tâm đồng lòng thực hiện.

NHƯ HOÀI