Các chỉ tiêu tài chính toàn VRG đã thực hiện vượt so với năm 2019

CSVNO – Tính đến ngày 15/12, ước tính các chỉ tiêu về tài chính của toàn VRG trong năm 2020 đã thực hiện vượt so với năm 2019.

Ảnh: Vũ Phong

Theo đó, chỉ tiêu hợp nhất về doanh thu và thu nhập khác của toàn VRG ước đạt 23.032 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch (vượt gần 3% so với năm 2019), lợi nhuận trước thuế 4.955 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch (vượt hơn 6% so với năm 2019). Đối với chỉ tiêu sản xuất kinh doanh riêng, doanh thu đạt 4.071 tỷ đồng, vượt gần 14% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế 2.962 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch. 

Riêng về sản lượng khai thác toàn VRG, năm 2020, toàn VRG phấn đấu khai thác hơn 365.380 tấn mủ cao su, vượt chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội Đồng cổ đông.

Năm nay toàn VRG thực hiện sản xuất kinh doanh trong tình hình gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các đơn vị đã chủ động đề ra các giải pháp điều hành phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Do đó, nhiều đơn vị đến nay đã về trước kế hoạch sản lượng được giao. Tiêu biểu như Cao su Mang Yang về trước kế hoạch 50 ngày, Cao su Tây Ninh – Siêm Riệp về trước kế hoạch 35 ngày, Cao su Việt Lào về trước kế hoạch 32 ngày, Cao su Chư Sê về trước kế hoạch 25 ngày, Cao su Krong Buk – Ratanakiri về trước kế hoạch 24 ngày, Cao su Cao su Điện Biên về trước kế hoạch 22 ngày, Cao su Phú Riềng về trước kế hoạch 21 ngày, Cao su Đồng Nai – Kratie về trước kế hoạch 20 ngày…

Hiện nay, các đơn vị trong toàn VRG đang ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

MINH NHIÊN