Đẩy mạnh tái cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

CSVN – Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Đẩy mạnh tái cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh”. Đây là mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới, trích từ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại biểu tìm hiểu sản phẩm công nghiệp cao su của VRG tại Đại hội. Ảnh: Vũ Phong.

Các chỉ tiêu chủ yếu

 • Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt từ 65 – 75 %/năm.
 • Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 70 %/năm, trong đó: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 10 – 15 %/năm.
 • Kết nạp trung bình từ 50 – 70 đảng viên/năm.
 • Lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh.
 • Tổng doanh thu đạt từ 165.000 – 200.000 tỷ đồng,
 • Tổng lợi nhuận trước thuế đạt từ 25.000- 35.000 tỷ đồng
 • Tổng nộp ngân sách từ 15.000 – 20.000 tỷ đồng
 • Thu nhập bình quân đạt từ 8.104.000 – 8.598.000 đồng/người/tháng.

Nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá

Nhiệm vụ trọng tâm

 1. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt vừa hồng, vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, uy tín.
 2. Tiếp tục cơ cấu lại; đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực để phát triển nhanh, bền vững.
 3. Đa dạng hóa sản phẩm theo hướng nâng cao chuỗi giá trị, nâng cao tỷ trọng sản phẩm công nghiệp, dịch vụ; tiếp tục xây dựng thương hiệu Cao su Việt Nam trở thành thương hiệu có uy tín; tích cực nghiên cứu, mở rộng thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
 4. Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực phát triển toàn diện, môi trường làm việc năng động, hiện đại; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động.
 5. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng; tích cực, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đột phá phát triển

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học- công nghệ; xây dựng và hoàn thiện các thiết chế để phát triển Tập đoàn hiệu quả, bền vững, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh.

P.V

(trích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025)