Nhiều góp ý tâm huyết của Đảng ủy VRG

CSVN – Đảng ủy VRG đã tổ chức thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối DNTW khóa III và Đại hội khóa XIII của Đảng với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. Những góp ý tâm huyết là kết tinh trí tuệ của toàn thể Đảng bộ Tập đoàn.

Cần đánh giá thêm về vai trò của tổ chức Công đoàn. Trong ảnh: Công đoàn Cao su Đồng Phú trao quà cho người lao động trong Tháng Công nhân. Ảnh: Ng.Cường.
Đảng ủy Khối DNTW nên đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do dịch Covid-19

Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III viết công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung đầy đủ, súc tích, sát với tình hình thực tế và có tính khái quát cao. Tuy nhiên, công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược nên cần đánh giá sâu hơn, cụ thể hơn những kết quả các mặt đã đạt được để thấy được sự chuyển biến tích cực đối với công tác dân vận.

Đặc biệt về vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác dân vận. Bổ sung thêm nội dung: Tổ chức Công đoàn triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và NLĐ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho NLĐ, thông qua hoạt động thực tiễn, các cấp, các ngành động viên, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, SXKD của doanh nghiệp. Đảng ủy Khối DNTW nên có đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước để có cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn hiện  nay cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng.

Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế  đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung  ứng  và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành nghề, lao động, việc làm… Nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô… GDP quý I/2020 chỉ tăng 3,82%, là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây… Chính vì vậy, doanh nghiệp cần cơ chế hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để vượt qua khó khăn.

Cần đánh giá thêm về vai trò của Công đoàn trong tình hình mới

Góp ý cho nội dung các văn kiện Đại hội khóa XIII của Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đề nghị, hiện nay đất nước ta đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới đã và đang được Chính phủ tiếp tục ký kết và thực thi, trong đó có nhiều nội dung ràng buộc liên quan đến quan hệ lao động, đến quyền lợi và lợi ích của NLĐ chưa từng có quy định trước đây.

Đặc biệt, Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực vào năm 2021 sẽ có nhiều tổ chức Công đoàn ngoài Công đoàn Cao su Việt Nam để đại diện cho NLĐ trong doanh nghiệp. Vì vậy, Trung ương cần có đánh giá thêm về vấn đề này để có những giải pháp trong lãnh đạo tổ chức chính trị – xã hội trước tình hình mới, đặc biệt là tổ chức Công đoàn Việt Nam.

TUỆ LINH