Học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, tự giác

CSVN – Việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về việc Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và NLĐ trong toàn VRG.

VRG và Công đoàn Cao su VN tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào năm 2019. Ảnh: Đào Phong.

Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, hầu hết các đảng viên trong Đảng bộ VRG lĩnh hội nghiêm túc. Đảng ủy VRG đã tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt tốt chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hàng năm.

Hàng năm có 100% cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức các lớp học tập, quán triệt với tỷ lệ trên 97% số lượng cán bộ, đảng viên, NLĐ tham gia. 100% cán bộ, đảng viên được trang bị tài liệu học tập và có chương trình hành  động  cụ thể, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc học tập với thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XII. Đây là động lực giúp mỗi đảng viên phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh.

Đối với các đơn vị SXKD,  việc thực hiện Chỉ thị 05 được cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, Đảng bộ VRG đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được quần chúng học tập, noi theo.

Việc Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên, NLĐ. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan đơn vị luôn thực hiện nghiêm điều lệ và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan đơn vị.

Góp phần thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ được giao, thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Các tổ chức chính trị xã hội trong toàn VRG đã đưa việc Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực SXKD, đời sống, việc làm và các chế độ chính sách đối với NLĐ.

MINH NHIÊN