Đảng ủy VRG thực hiện hiệu quả ký kết quy chế phối hợp với các tỉnh ủy

CSVN – Thực hiện Quyết định 197-QĐ/ TW, ngày 24/11/2008 của  Ban Bí thư Trung ương Đảng  về  phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn kinh tế với cấp ủy địa phương, trong những năm qua, Đảng ủy VRG đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với hầu hết các Tỉnh ủy nơi các đơn vị thành viên đóng chân. Đến nay, sau nhiều năm thực hiện, quy chế này đã phát huy được hiệu quả.

Lãnh đạo VRG tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai tại lễ sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2012 – 2016, vào năm 2017
Triển khai có hiệu quả Quyết định 197

Tuy không là tổ chức Đảng toàn Tập đoàn, nhưng thời gian qua Đảng bộ VRG đã làm tốt vai trò lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong toàn Tập đoàn. Đến nay, Đảng ủy VRG đã ký quy chế phối hợp với hầu hết các Tỉnh ủy nơi có các đơn vị thành viên đứng chân. Ngay sau khi ký kết, Tỉnh ủy các tỉnh đã triển khai nội dung trong quy chế đến các cấp ủy Đảng của địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn.

Hàng năm, các thành viên của VRG đều báo cáo kế hoạch sản xuất, kết quả SXKD của mình về cấp ủy, chính quyền nơi đứng chân. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện để các đơn vị SXKD ổn định, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Những năm gần đây, việc SXKD của các thành viên VRG gặp nhiều khó khăn do giá mủ thấp, thiên tai, dịch bệnh…làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD cũng như tác động lớn đến đời sống, thu nhập của công nhân. Nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy các tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hoạt động SXKD có hiệu quả, nhất là giải quyết được việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Nhờ đó, hầu hết các đơn vị thành viên của VRG đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Để quy chế phối hợp được củng cố, kiện toàn hơn

Thực hiện Quyết định 197 của Ban Bí thư, cấp ủy và chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên của VRG đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của quy chế phối hợp đề ra. Luôn chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Hoạt động phối hợp đã tạo bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp giữa Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc với Đảng ủy VRG.

Tuy nhiên, để quy chế phối hợp giữa Đảng ủy VRG và Tỉnh ủy các tỉnh được củng cố và kiện toàn hơn thì giữa các bên phải thường xuyên đổi mới phương thức phối hợp, tăng cường trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, Đảng viên, dư luận xã hội. Từ đó phối hợp tuyên truyền, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp  ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, dự luận. Đồng thời, có biện pháp điều chỉnh các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Trong thời gian tới, các bên cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò trong công tác phối hợp giữa Đảng ủy VRG và Tỉnh ủy. Phát huy và kết hợp đồng bộ, có hiệu quả những hình thức tuyên truyền đã làm như: Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, cổng thông tin điện tử và qua hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất và đưa vào thực hiện những hình thức tuyên truyền có tính chất mới.

VĂN VĨNH