Cao su Chư Păh trao nhà tình thương cho công nhân khó khăn