Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020

CSVN – Theo Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 10/2/2020, của Đảng ủy VRG về công tác năm 2020, Đảng ủy VRG quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, NK 2020-2025. Ảnh: Vũ Phong
Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, NK 2020-2025. Ảnh: Vũ Phong

Tập trung triển khai toàn diện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối DN Trung ương. Chú trọng công tác quy hoạch, kiện toàn, bổ sung cấp ủy và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD của cơ quan, đơn vị do cấp có thẩm quyền giao, đặc biệt là công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su và phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm mà Tập đoàn có lợi thế. Thông qua hoạt động của Tập đoàn giúp ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống, việc làm và thu nhập NLĐ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu VRG.

P.V