Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

CSVN – Xác định công tác chuẩn bị đại hội Đảng  các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, nhiều cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Những ngày này, các đơn vị đang phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ, chất lượng, làm tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ VRG.

Để đại hội thành công tốt đẹp, các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng văn kiện, đặc biệt là đề án nhân sự đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, thời điểm này, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội được tiến hành đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân sôi nổi, phấn khởi. Đảm bảo đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đại hội Đảng bộ các cấp sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo làn gió mới xây dựng Đảng bộ VRG ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường đoàn kết; phát huy sức mạnh xây dựng VRG ngày càng phát triển bền vững.

TRẦN HUỲNH