Tự tin, vững bước vào nhiệm kỳ mới

CSVN – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.
Ảnh: CTV
Ảnh: CTV

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – 12 kỳ Đại hội, Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay.

Năm 2020 cả đất nước vào xuân, tự hào 90 năm có Đảng. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là luồng sinh khí mới vui tươi, tin tưởng, ấm nồng, quyện ý Đảng với lòng dân, tiếp bước chặng đường mới đầy khát vọng: Đất nước phồn vinh.

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần    thứ IX đã, đang và sẽ diễn ra trong năm 2020 này. Năm kết thúc chặng đường 2015 – 2020 đầy chông gai thách thức của tồn tại và phát triển. Thành tựu được khẳng định. Hạn chế tồn tại đã có giải pháp quyết liệt khắc phục, tạo thế và lực cho nhiệm kỳ mới. 2020 – 2025 tầm nhìn 2030 được định hình bằng tư duy sáng tạo gắn liền với thực tiễn sinh động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng cả 3 mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức. Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy các giá trị truyền thống 90 năm công nhân cao su anh hùng. Khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng từ 5 – 10%/năm, tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần công nhân lao động. Tất cả cho sự phát triển bền vững. Tất cả cho mục tiêu “Tập đoàn mạnh – công nhân giàu”.

Chúc Đại hội Đảng bộ các cấp Tập đoàn thành công tốt đẹp!

LINH ĐAN