Gửi trọn niềm tin

CSVN XUÂN – Một mùa Xuân mới lại về! Chúng  ta vui  mừng  kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Mọi người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước lại nhớ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ muôn vàn kính yêu – Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh Tùng Châu
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh Tùng Châu
Đảng bộ VRG: Thành tựu nổi bật sau 5 năm

Trong không khí nô nức vui tươi, phấn khởi, chào năm mới Canh Tý 2020, đâu cũng thấy cờ hoa, khẩu hiệu: Mừng đất nước đổi mới – Mừng Đảng quang vinh 90 năm – Mừng Xuân Canh Tý 2020. Niềm vui ấy được nhân lên và có ý nghĩa đặc biệt khi Đảng ta 90 năm, cũng là năm Đảng ta tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020. Đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch; vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015-2020. VRG đứng trước những thử thách khách quan và chủ quan vô cùng khó khăn thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bằng sự quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Cụ thể hóa những Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Tập đoàn; đổi mới, sáng suốt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoạch định chiến lược, sách lược sát thực tiễn; Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chung lưng đấu cật, vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, quyết định, xây dựng Tập đoàn thành Tập đoàn kinh tế công nông nghiệp mạnh của đất nước. Đứng vững trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đứng vững trong môi trường cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thành tựu nổi bật đó là: Tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong điều kiện thị trường giá cả cao su xuống thấp gần 10 năm. Đảm bảo tăng trưởng, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Tổ chức tốt đời sống vật chất tinh thần, an sinh xã hội đối với người lao động, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần to lớn xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện tái cơ cấu ngành theo chủ trương của Chính phủ, tiến hành cổ phần hóa Tập đoàn thành công, đúng pháp luật, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Tạo thế và lực mới để phát triển. Nghiêm túc và nhanh chóng khắc phục những hạn chế tồn tại trong quá trình phát triển, hoàn thiện các quy định, quy chế mới, đổi mới và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát huy hiệu quả, hiệu lực quản lý của mọi cấp, loại hình doanh nghiệp. Có nhiều đột phá trong các ngành sản xuất mang lại hiệu quả cao, tạo tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo như giống, năng suất vườn cây, năng suất lao động, trình độ tay nghề, kỹ thuật canh tác trong sản xuất cao su, hiệu quả sử dụng đất trong nông nghiệp; nhiều sản phẩm công nghiệp từ nguyên liệu cao su; hiệu quả đầu tư ở các khu công nghiệp trên đất cao su; công suất, đa dạng sản phẩm, chất lượng, cạnh tranh ở ngành gỗ…

Chủ động hội nhập và là thành viên có trách nhiệm và có nhiều sáng kiến ở các tổ chức cao su quốc tế. Thực hiện tốt chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong lĩnh vực phát triển cao su. Đầu tư bước đầu đạt hiệu quả, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị anh em 3 nước Đông Dương.

Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Tập đoàn và các đơn vị thành viên luôn xác định: phát triển kinh tế – làm ăn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, chăm lo đời sống người lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí tiêu cực gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao năng lực quản trị và điều hành của bộ máy chính quyền, quản lý hiệu lực, hiệu quả. Phát huy tính chủ động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng.

Quyết liệt thực hiện  Nghị  quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong  xã hội, giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình,  nói và làm theo Nghị quyết Đảng. Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, của cán bộ công nhân đối với ngành, xác định rõ những khó khăn thách thức, chung lưng đấu cật, nỗ lực phấn đấu vượt qua, tin tưởng vào sự phát triển của ngành và của từng đơn vị. Nội bộ đoàn kết thống nhất đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, của Đảng bộ Tập đoàn.

Bỏ phiếu bầu bổ sung UV BTV tại Hội nghị BCH Đảng bộ VRG (mở rộng) lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Vũ Phong.
Bỏ phiếu bầu bổ sung UV BTV tại Hội nghị BCH Đảng bộ VRG (mở rộng) lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Vũ Phong.

Kiên định mục tiêu chiến lược phát triển của Tập đoàn, chủ động sáng tạo đề ra những sách lược, kịch bản sát thực tiễn ở từng thời điểm để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, có cơ chế chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài, khuyến khích động viên và bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thu được nhiều kết quả quan trọng, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, cụ thể. Nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc được vinh danh, tạo lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong cán bộ công nhân, người lao động. Đặc biệt là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống “Phú Riềng Đỏ” 90 năm qua của công nhân cao su Việt Nam anh hùng. Các danh hiệu cao quý: Huân chương Sao Vàng; 10 đơn vị và 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang; 12 đơn vị và 4 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động… Tất cả đã chứng minh điều đó.

Xây dựng và thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025

Mừng Đảng 90 năm – Mừng Xuân mới 2020.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị mới: Đảng bộ Tập đoàn quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tư tưởng, quan điểm chỉ đạo là: Vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mặt công tác năm 2020, kế hoạch 5 năm 2020-2025 thắng lợi tạo sự bứt phá mạnh mẽ, bền vững, vừa chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn thành công.

Phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự để Đại hội thành công tốt đẹp, thật sự là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển. Cần phải thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. Cần phải thấy rõ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là giai đoạn quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành, của từng đơn vị thành viên, đánh dấu sự trưởng thành, kiên trung vượt mọi khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ, tạo tiền đề quan trọng để ngành và từng đơn vị tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong chặng đường mới.

Đồng thời cũng phải thấy những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm chủ yếu xây dựng phương hướng khắc phục. Tập trung giải quyết nhiều vấn đề cốt lõi, trọng tâm và then chốt để đưa ngành phát triển nhanh và bền vững hơn.

Dự báo tình hình đúng và trúng trong điều kiện phát triển của đất nước, xu thế hội nhập, những biến động kinh tế – xã hội, xuất phát điểm và nguồn lực của ngành, xu thế thị trường cao su là những vấn đề cần phải lý giải một cách thấu đáo, từ đó hoạch định đường hướng phát triển bằng các mục tiêu được định tính, định lượng có tính khả thi cao. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, huy động sức mạnh đoàn kết của hơn 80.000 lao động với khát vọng “Tập đoàn mạnh – Công nhân giàu”.

Mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới nguồn lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Xây dựng Tập đoàn hội nhập và phát triển bền vững; Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng – an ninh của đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn. Đảm bảo lợi ích cao nhất cho Nhà nước và cổ đông trên cơ sở khai thác tối đa  các nguồn lực của Tập đoàn bao gồm đất đai, lao động, khả năng luân chuyển nguồn vốn, bảo đảm tốc độ tăng trưởng 5-8%/năm. Phát triển Tập đoàn trên nền tảng 3 trụ cột kinh tế – môi trường – xã hội, thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, phát triển có trách nhiệm với xã hội; Tiếp tục nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng nguồn lao động, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của người lao động, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng.

Nhiệm vụ cụ thể trong 5 năm tới được xác định là:

Từ thực tiễn của ngành và tuân thủ sự chỉ đạo của Chính phủ, xác định cơ cấu kinh tế của VRG năm 2025 là Công nghiệp – Nông nghiệp – Dịch vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp trong Tập đoàn theo hướng tinh gọn và phát huy hiệu quả.

Phát triển Tập đoàn bền vững, có thương hiệu mạnh trong và ngoài nước, tăng cường hợp tác liên doanh nhằm phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở những khu vực có lợi thế phù hợp quy hoạch của địa phương nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Tiếp tục mở rộng quy mô ngành chế biến gỗ, công nghiệp cao su để nâng cao chuỗi giá trị từ cây cao su.

Phát triển sản xuất kết hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng lực lượng lao động tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nhiệm vụ then chốt là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng tổ chức  bộ máy tinh gọn, hiệu quả từ các đơn vị thành   viên đến Tập đoàn. Tăng cường quản lý, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Xây dựng đội ngũ công nhân có nhận thức chính trị và trình độ tay nghề cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng với nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội hoạt động hiệu quả, đúng định hướng. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Điều mà chúng ta trăn trở nhất hàng chục năm qua đó là đời sống của công nhân. Công nhân cao su từ kiếp nô lệ, lầm than, bán mình cho chủ Tây, từ ngày có Đảng trở thành người chủ, đã anh dũng hy sinh xương máu cho 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, đã đóng góp sức người, sức của, trí tuệ, sáng tạo cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và ngày nay trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 4 – 5 thế hệ nối tiếp gắn bó thủy chung, truyền thống với đất rừng cao su, dòng nhựa trắng.

Cho đến hôm nay công nhân cao su vẫn còn nghèo, cuộc sống còn gian nan vất vả, nhất là công nhân   ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, công nhân Việt Nam đang công tác tại các dự án phát triển cao su tại Lào và Campuchia. Việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, con cái học hành, khám chữa bệnh, vui chơi, giải trí, các chế độ chính sách, các phúc lợi xã hội…đều là những vấn đề cốt lõi, sống còn và nhân văn.

Là “Chủ nghĩa xã hội”, là khát vọng của đời   thợ cao su. Mục tiêu “Công nhân giàu – Tập đoàn mạnh” luôn là biện chứng. Phát triển kinh tế vững bền – Công nhân cao su đời sống khấm khá và giàu lên trên mảnh đất, rừng cây cao su sẽ là hiện thực sinh động với quyết tâm chính trị, bản lĩnh, sáng tạo không ngừng. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định, để ước mơ. Tâm nguyện của công nhân lao động gởi đến Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn là sự tin tưởng, lạc quan về sự phát triển của ngành trong chặng đường mới. Cho dù có khó khăn, thử thách, gian khổ vẫn nghĩa tình thủy chung gắn bó, chung lưng đấu cật vượt qua. Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống “Phú Riềng Đỏ” 90 năm qua, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đạp bằng mọi chông gai để viết tiếp những trang sử vàng mới.

Năm tháng qua đi, thế hệ nối truyền thế hệ. “Cao su dòng chảy cuộc sống” tựa như dòng sữa mẹ hiền đất Việt Nam. Chúng ta đã trưởng thành và làm nên nghiệp lớn. Quá khứ vinh quang – Tương lai xán lạn vững bền, mãi là dòng chảy bất tận vượt qua bao thác ghềnh để ra biển lớn – Đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Có Đảng dẫn đường hết “Bĩ cực tới thái lai”. Mừng Đảng ta 90 năm vĩ đại. Mừng Xuân mới Canh tý 2020. Mừng đất nước đổi mới thắng lợi. Kính chúc Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Xin gửi trọn niềm tin.

TRỌNG NHÂN