Cao su Đồng Phú: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân làm theo gương bác

CSVN – Đảng bộ Công ty CPCS Đồng Phú vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chinh trị vê đây manh hoc tâp và làm theo tư tương, đao đức, phong cach Hồ Chi Minh.
Đ/c Hồ Cường – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
Đ/c Hồ Cường – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Đ/c Hồ Cường – Bi thư Đảng ủy, TGĐ công ty đanh gia công tác triển khai Chỉ thị 05 – CT/TW của Đảng ủy công ty được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thể hiện qua công tac tuyên truyên phổ biến, xây dựng kế hoach, chương trình hành động, chương trình kiểm tra giam sat cụ thể, qua đó tao sự chuyển biến trong nhân thức của can bộ Đảng viên và NLĐ đối với việc hoc tâp và làm theo tư tương, đao đức, phong cach Hồ Chi Minh.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn Đảng bộ có nhiêu tâp thể và ca nhân được biểu dương khen thương. Trong đó, cấp tỉnh 2 ca nhân, cấp ngành 2 tâp thể, 2 ca nhân và cấp công ty có 16 tâp thể và 40 ca nhân.

ĐẶNG KIM MÙI