VRG cam kết phát triển bền vững

CSVN – Ngày 18/10, Hội đồng Quản trị VRG – Công ty cổ phần đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQTCSVN về việc doanh nghiệp phát triển bền vững.
Trồng xen nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại TCT Cao su Đồng Nai. Ảnh: Ng.Cường
Trồng xen nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại TCT Cao su Đồng Nai. Ảnh: Ng.Cường
 Phát triển kinh tế gắn trách nhiệm xã hội và môi trường

Theo đó, VRG xác định phát triển bền vững là một trong những chủ trương quan trọng trong hoạt động của Tập đoàn nhằm đảm bảo thực hiện đồng thời 3 mục tiêu: phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Để thực hiện chủ trương đó, định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn tập trung vào các nội dung sau:

Gắn các mục tiêu, kế hoạch hành động vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn với các mục tiêu, kế hoạch hành động vì sự phát triển bền vững của quốc gia, của ngành cao su và các cam kết quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết.

Đảm bảo hiệu quả kinh tế của Tập đoàn: SXKD luôn có lãi, tăng cường thực hành tiết kiệm, giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các nguyên liệu đầu vào thông qua công nghệ tiết kiệm, tập trung nguồn lực cho sản xuất trực tiếp; đảm bảo chất lượng sản phẩm và uy tín trong kinh doanh và nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng cao su.

Cam kết sản xuất thân thiện môi trường: giảm phát thải, sử dụng công nghệ sản xuất sạch, không gây ô nhiễm môi trường, không xâm lấn rừng, không gây tác động làm suy thoái rừng, không khai thác trái phép các sản phẩm từ rừng; quản lý rừng cao su theo hướng bền vững, tăng cường trữ lượng các-bon và đa dạng sinh học; góp phần phát triển rừng.

Nâng cao trách nhiệm xã hội và hỗ trợ cộng đồng dân cư: đảm bảo quyền lợi hợp pháp, thu nhập và đời sống của NLĐ; tôn trọng quyền và tằng cường quan hệ tốt với cộng đồng dân cư địa phương; tạo điều kiện cải thiện sinh kế cho NLĐ và cộng đồng dân cư, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.

Không mở rộng diện tích trồng cao su

Để thực hiện các nội dung trên, HĐQT VRG giao Ban điều hành xây dựng  giải pháp để thực hiện:

1.     Xây dựng chương trình hành động cụ thể trong từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn; thực hiện tuyên truyền, đào tạo để nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý phát triển bền vững;

2.     Phân công cụ thể lãnh đạo và bộ phận phụ trách xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát quá trình thực hiện các chương trình hành động ở cấp Tập đoàn và các đơn vị thành viên;

3.     Xem xét các dự án đầu tư phát triển cụ thể trên quan điểm phát triển bền vững;

4.     Tổ chức thực hiện đầu tư an sinh xã hội tại vùng dự án theo đúng các chương trình đầu tư mục tiêu đã phê duyệt cho dự án;

5.     Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời thực hiện những bước đi đáng tin cậy trong chính sách phát triển một cách minh bạch đối với các bên liên quan;

6.     Chỉ đạo các đơn vị thành viên tích cực tham gia và thực hiện các chương trình chứng nhận phát triển bền vững. Xây dựng lộ trình tái cấp chứng chỉ FSC tại hai đơn vị Dầu Tiếng và Đồng Nai và tiến đến thực hiện xây dựng mô hình quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý rừng quốc tế (FSC) cho Tập đoàn;

7.     Không tiếp tục mở rộng diện tích trồng cao su trong và ngoài nước từ việc chuyển đổi rừng nghèo; thực hiện các biện pháp ứng dụng kỹ thuật trong canh tác cao su theo hướng bền vững, giảm thiểu xói mòn đất, sử dụng công nghệ thân thiện môi trường trong phòng trị bệnh hại vườn cây; đa dạng cây trồng trên vùng trồng cao su và trên hàng cao su tại những nơi có điều kiện, thực hiện phát triển rừng (kể cả rừng cây gỗ lớn) bao gồm nhiều hình thức: Trồng xen trong vườn cao su hiện có, trồng xen trên vườn cao su tái canh, trồng thuần trên đất cao su tái canh…, với quy mô khoảng 20.000 ha cả nước; phát triển một số loại cây trồng khác để đảm bảo đa dạng sinh học và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

CSVN