Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

CSVN – VRG vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Theo đó mục tiêu nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn nhân lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ và NLĐ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chỉ đầu tư các hạng mục XDCB cần thiết và cấp bách. Ảnh: Vũ Phong.
Chỉ đầu tư các hạng mục XDCB cần thiết và cấp bách. Ảnh: Vũ Phong.
Tiết kiệm 10% chi thường xuyên

Nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển đất nước; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường kết nối chặt chẽ hơn với mạng lưới tiêu thụ toàn cầu; coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác; rà soát, tỉnh gọn tổ chức bộ máy.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD 5 năm (2016-2020) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch tài chính hàng năm; quản lý chặt chẽ vốn, tài sản, chi phí đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả; chống lãng phí trong việc mua sắm tài sản, sử dụng chi phí, thực hiện thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung và đảm bảo quy định. Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Cụ thể trong quản lý chi phí thường xuyên, năm 2018, đảm báo chỉ tiêu tiết kiệm, hiệu quả theo đúng kế hoạch, dự toán. Trong đó triệt để tiết kiệm chi phí quản lý, chỉ thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lượng, các khoản đóng góp của NLĐ theo quy định) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Giảm tần suất và thắt chặt các khoản chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí; phấn đấu tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên so với dự toán trong năm 2018 hoặc so với thực hiện năm 2017), đối với các khoản chi như: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm. Hạn chế tối đa các đoàn đi công tác nước ngoài. Thực hiện nghiêm quy định về tiết kiệm văn phòng phẩm, điện thoại, nhất là điện tiêu hao, góp phần thực hiện giảm tổn thất điện cả năm xuống còn 7,2%.

Chỉ đầu tư hạng mục cần thiết và cấp bách

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dụng cơ bản, chống lãng phí, nâng cao chất lượng từ công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án, đảm bảo dự án đầu tư có hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm tối đa tổng mức đầu tư, nâng cao hiệu quả dự án đầu tư. Chỉ đầu tư các hạng mục đầu tư XDCB cần thiết và cấp bách.

Thực hiện mua sắm tài sản đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền; nghiên cứu thực hiện cơ chế khoán xe, đảm bảo mục tiêu phấn đấu giảm lượng xe ô tô phục vụ công tác chung.

Nâng cao năng lực tài chính, đối mới công tác quản trị, công nghệ; đổi mới tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề SXKD, chiến lược phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian; điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống quản lý của đơn vị, gắn với tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức. Tiến hành sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả.

CSVN