Thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành

CSVN – Để triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ CSVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Chấp hành CĐ CSVN xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng. Tạp chí CSVN trích giới thiệu.
Nghị quyết Đại hội CĐ CSVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được tuyên truyền sâu rộng đến NLĐ. Trong ảnh: Kiểm tra bảng thông tin hoạt động CĐ trên vườn cây tại CĐ CS Đồng Nai. Ảnh: Tùng Châu
Nghị quyết Đại hội CĐ CSVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được tuyên truyền sâu rộng đến NLĐ. Trong ảnh: Kiểm tra bảng thông tin hoạt động CĐ trên vườn cây tại CĐ CS Đồng Nai. Ảnh: Tùng Châu
Hoạt động CĐ phải bám sát Nghị quyết

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đến các cấp CĐ nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong ĐV và NLĐ, qua đó thúc đẩy phong trào hành động cách mạng, thi đua sôi nổi trong ĐV và NLĐ trong toàn ngành, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nghị quyết đề ra.

Nội dung hoạt động trọng tâm của các cấp CĐ cần bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của VRG và của từng đơn vị.

Phương thức hoạt động của các cấp CĐ phải tập trung hướng về cơ sở, hướng về NLĐ, tất cả vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ, vì sự phát triển bền vững của VRG.

Nhiệm vụ và giải pháp

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của ĐV và NLĐ.

Tiếp tục thực hiện bằng việc làm sáng tạo gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.

Tuyên truyền, vận động ĐV và NLĐ thực hiện chương trình hành động của CĐ CSVN thực hiện Nghị quyết 20 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành cao su 28/10, CĐ CSVN chủ trì xã hội hóa tôn tạo lại tượng đài Phú Riềng Đỏ. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của công nhân cao su trong suốt chặng đường 90 năm qua.

Chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng trong ĐV, NLĐ về Bộ luật Lao động, Luật CĐ đã được sửa đổi, bổ sung; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VIII CĐ CSVN. Phát động và tổ chức trong ĐV và NLĐ tham gia các phong trào: Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Nâng cao vai trò hoạt động của công tác tuyên giáo từ CĐ CSVN đến các đơn vị; Xây dựng và tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên viết tin bài trên Tạp chí Cao su Việt Nam, Bản tin CĐ và trên website CĐ CSVN; Tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cấp về nội dung, hình thức Bản tin CĐ và website CĐ CSVN.

CSVN

(xem tiếp kỳ sau)