Để nghị quyết đại hội tạo sức lan tỏa sâu rộng

CSVN – Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tổ chức Đại hội CĐ CSVN lần thứ VIII và Đại hội CĐ VN lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ, CĐ CSVN định hướng một số nội dung trong công tác tuyên truyền cho CĐ các cấp.
Sau Đại hội CĐ CSVN, công tác tuyên truyền đến NLĐ cần được đẩy mạnh để Nghị quyết đi vào thực tiễn. Trong ảnh: Công nhân tìm hiểu thông tin về chủ trương, chính sách của ngành trên Tạp chí Cao su VN. Ảnh: Nguyễn Thành Luy
Sau Đại hội CĐ CSVN, công tác tuyên truyền đến NLĐ cần được đẩy mạnh để Nghị quyết đi vào thực tiễn. Trong ảnh: Công nhân tìm hiểu thông tin về chủ trương, chính sách của ngành trên Tạp chí Cao su VN. Ảnh: Nguyễn Thành Luy

Theo đó, CĐ CSVN chỉ đạo CĐ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến các ĐV CĐ, CNVC – LĐ, trong đó trọng tâm là triển khai các Nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của Tổng LĐ LĐ VN thực hiện nghị quyết. Đổi mới nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho ĐV, CNVC – LĐ.

Tập trung tuyên truyền Đại hội CĐ các cấp, Đại hội VIII CĐ CSVN và Đại hội XII CĐ VN, từ đó làm nổi bật sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Trong đó chú ý tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa của Đại hội, những thành tựu nổi bật của giai cấp CN và tổ chức CĐ đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, các phong trào thi đua, công trình sản phẩm chào mừng Đại hội. Tổ chức thông báo kết quả Đại hội, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp, Đại hội VIII CĐ CSVN và Đại hội XII CĐ VN.

Tuyên truyền sâu rộng về chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho ĐV CĐ, nâng cao đời sống của CNLĐ. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của tổ chức CĐ trong mối quan hệ chính trị với Đảng, chuyên môn, góp phần tập hợp, phát triển ĐV CĐ.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐV, CNVC – LĐ, xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVC – LĐ, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm trạng, tư tưởng của CNVC – LĐ. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những bài học về Bác Hồ với công nhân và tổ chức CĐ. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác phát triển Đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Vận động ĐV, CNVC – LĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVC – LĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ nhằm triển khai sâu rộng Quyết định 231/ QĐ-TTg ngày 13/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

Phát động và triển khai hiệu quả Tháng Công nhân năm 2018 với những hoạt động thiết thực, trong đó cần tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động huy động mọi nguồn lực để quan tâm chăm lo cho ĐV, NLĐ, gắn với kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVC – LĐ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa gắn với thực hiện Nghị quyết 6b của CĐ CSVN về việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa cơ sở trong VRG. Đổi mới hoạt động của các trung tâm văn hóa, góc văn hóa CĐ để từng bước nâng cao đời sống tinh thần của ĐV, CNLĐ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao”, góp phần thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVC – LĐ.

P.V