Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền

CSVN – Đại hội Công đoàn CSVN lần thứ VIII, NK 2018 – 2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong hoạt động của tổ chức CĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh và phát triển.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu
Đa dạng nội dung tuyên truyền

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng, BTV CĐ Cao su VN đã chỉ đạo CĐ cơ sở, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Việc tuyên truyền về đại hội phải gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC- LĐ, lập thành tích chào mừng Đại hội VIII CĐ Cao su VN và Đại hội XII Công đoàn VN.

Về nội dung tuyên truyền: Khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân VN, trong đó có những đóng góp to lớn của CN ngành cao su và tổ chức CĐ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đánh giá của CNVC-LĐ đối với đại hội CĐ các cấp và Đại hội VIII CĐ Cao su VN để có những chính sách phù hợp.

Biểu dương những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của các cấp CĐ, cũng như kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVC-LĐ. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Nhất là kịp thời biểu dương những nhân tố mới là CNLĐ trực tiếp, có những cải tiến, sáng kiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong SXKD…

Có 3 đợt tuyên truyền

Về hình thức tuyên truyền: Tổ chức thông tin, tuyên truyền một cách phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền định kỳ trên bản tin CĐ Cao su Việt Nam, Tạp chí Cao su VN, trên các website… Thực hiện các ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội VIII CĐ Cao su VN. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ CĐ cơ sở về các nội dung, hình thức tuyên truyền đại hội.

Để công tác thông tin tuyên truyền được sâu rộng, có sức lan tỏa, tạo sự quan tâm lớn trong đoàn viên, CNVC-LĐ, công tác tuyên truyền gồm 3 đợt. Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội VIII CĐ Cao su VN NK 2018 – 2023.

Đợt tuyên truyền trước đại hội, tập trung vào những thành tựu 88 năm ra đời và phát triển của tổ chức CĐ Việt Nam; 88 năm truyền thống ngành cao su; vai trò của CN ngành cao su và tổ chức CĐ trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất. Phát động phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Trong thời gian diễn ra đại hội, tuyên truyền phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVC-LĐ đối với Đại hội VIII CĐ Cao su VN. Tuyên truyền thành tích nổi bật của CNLĐ chào mừng đại hội. Giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu về dự đại hội trên các ấn phẩm, hệ thống thông tin.

Đặc biệt, sau đại hội tuyên truyền nhanh về kết quả Đại hội VIII Công đoàn Cao su Việt Nam. Đồng thời, tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của đại hội; Tuyên truyền các Nghị quyết của Đại hội VIII, phương hướng, nhiệm vụ NK 2018 – 2023. Hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội VIII CĐ Cao su VN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tuyên truyền việc phát động phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng trong đoàn viên, CNVC-LĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII CĐ Cao su Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phan Thắng