Tổ chức Hội nghị NLĐ và CBCC: Thực hiện xong trong quý I/2018

CSVN – Ngày 12/12/2017, VRG và CĐ CSVN ban hành Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị CBCC năm 2018.
Các đơn vị kết hợp tổ chức hội nghị NLĐ với tổng kết SXKD. Ảnh: Phan Thắng.
Các đơn vị kết hợp tổ chức hội nghị NLĐ với tổng kết SXKD. Ảnh: Phan Thắng.

Theo đó, tổ chức hội nghị NLĐ đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần thành viên trực thuộc VRG thực hiện theo Nghị định số 60/2013/ NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc, Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Đoàn Chủ tịch TLĐ LĐ VN và Hướng dẫn số 676/HD-CĐCS ngày 13/10/2015 của CĐ CSVN.

Tổ chức Hội nghị CBCC đối với các đơn vị Viện, Trường, Tạp chí và Trung tâm Y tế Cao su, tiếp tục vận dụng thực hiện theo Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động cổ phần hóa, thì tổ chức bầu thành viên tham gia đối thoại định kỳ cấp doanh nghiệp và không bầu ban thanh tra nhân dân cùng cấp.

CĐ CSVN yêu cầu các đơn vị tổ chức hội nghị trong thời gian từ quý IV/2017 đến quý I/2018.