VRG Bảo Lộc đã hoàn thành kế hoạch 2017

CSVNO – Ngày 8/11, Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc đã hoàn thành kế hoạch năm 2017 với sản lượng điện thương phẩm là 136,109 Kwh (đạt 106,34% kế hoạch), doanh thu bán điện là 136,149 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch), thu nhập bình quân trên 17 triệu đồng/người/tháng.
Cán bộ kỹ thuật VRG Bảo Lộc trong một ca làm việc đêm
Cán bộ kỹ thuật VRG Bảo Lộc trong một ca làm việc đêm

Dự kiến đến hết năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của VRG Bảo Lộc là 146,7 Kwh (đạt 114,4% kế hoạch), doanh thu 150,65 tỷ đồng (đạt 110,5% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế là 72,84 tỷ đồng (đạt 115,35% kế hoạch), thu nhập bình quân đạt trên 19 triệu đồng/người/tháng.

Tuệ Linh