Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

CSVN – Đảng ủy khối DNTW tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại doanh nghiệp (DN).
Dự kiến sau cổ phấn hóa, hơn 90% các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối kinh doanh có lãi. Ảnh: Tùng Châu
Dự kiến sau cổ phấn hóa, hơn 90% các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối kinh doanh có lãi. Ảnh: Tùng Châu
Phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp hơn với mô hình doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả DNNN, từ năm 2011 – 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và các Đảng ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới. Phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng được đổi mới phù hợp hơn với mô hình DN sau tái cơ cấu (TCC). Việc thực hiện các đề án TCC đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng, trong đó có 6 công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty và 3 ngân hàng đã chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Nhiều công ty con đã hoàn thành cổ phần hóa (CPH), thoái vốn theo đúng yêu cầu của đề án. Số lượng các công ty trực thuộc đã được thu gọn, tập trung vào những ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

Sau CPH, 9 công ty mẹ và hơn 200 công ty con của các đơn vị trong Khối  được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các DN, ngân hàng trong Khối được nâng lên, hơn 90% các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối kinh doanh có lãi.

Tuy nhiên, thực tiễn quá trình thực hiện TCC, công tác kiểm tra, giám sát vẫn tồn tại nhiều bất cập. Tỷ lệ vốn nhà nước tại các DN, ngân hàng sau CPH hầu hết còn cao hơn mục tiêu đề án đề ra, hiệu quả SXKD và đóng góp của một số đơn vị trong khối còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư. Việc triển khai CPH tại một số DN đạt tỷ lệ thấp, mang tính hình thức, khó thay đổi công tác quản trị thực chất.

Tập trung những nội dung trọng tâm trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, BCH Đảng bộ Khối DNTW đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối DNTW đến năm 2020.

Trong đó tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại DN. Các Đảng ủy trực thuộc và các cấp ủy Đảng nghiên cứu, phát hiện, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những khâu đột phá trong cơ cấu lại DN để ban hành các nghị quyết, kết luận, chỉ thị kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đẩy mạnh đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, gắn kết với nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện đề án cơ cấu lại DN, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất về  nhận thức, quyết tâm hành động trong cán bộ, đảng viên, người lao động về triển khai đề án cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DN.

Quyết liệt thực hiện cơ cấu lại DN, hoàn thành CPH và thoái vốn nhà nước, cơ bản xử lý dứt điểm các DN, các dự án đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Đẩy mạnh đổi mới hệ thống quản trị DN để nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ phù hợp theo yêu cầu từng giai đoạn.

Tại Hội nghị quán triệt nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối ngày 18/7, đồng chí Phạm Viết Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW yêu cầu, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Trong đó, cần tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN; đẩy mạnh CPH, thoái vốn; tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị của DNNN, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, không bị thất thoát lãng phí vốn, tài sản nhà nước…

                                                                                                     Nguyễn Lý