Hướng dẫn xếp lương đối với cán bộ CĐ chuyên trách

CSVN – Vừa qua, đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 848/HD-TLĐ về việc xếp lương đối với cán bộ CĐ chuyên trách trong các CĐ tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.
Trao thưởng cho cán bộ Công đoàn tại Đại hội CĐ Cao su Dầu Tiếng. Ảnh: Phan Thắng.
Trao thưởng cho cán bộ Công đoàn tại Đại hội CĐ Cao su Dầu Tiếng. Ảnh: Phan Thắng.

Theo đó, các CĐ ngành Trung ương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ quy định tại mục 1 trong Hướng dẫn, phối hợp với thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước trong tổng công ty, công ty thực hiện chuyển xếp lương cho cán bộ CĐ chuyên trách đảm bảo đúng quy định tại khoản 3.1 và khoản 3.2, mục 3 Hướng dẫn các CĐ ngành Trung ương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm phối hợp với chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện chuyển xếp lương sang thang bảng lương mới đối với cán bộ CĐ chuyên trách tại mục 1 (trừ chức danh chủ tịch các CĐ tổng công ty trực thuộc TLĐ quy định tại khoản 1, mục 1) của Hướng dẫn. Tổng hợp báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn trước 30/10/2017.

P.V