Làm bảo vệ

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Làm người bảo vệ cao su
Đêm đêm sương gió mịt mù màn sương
Thầm lặng năm tháng đêm trường
Tâm đắc công việc gió sương ngại gì
Đường quen đi lại, lại đi
An toàn lô bãi có gì ngại đâu
Trách nhiệm luôn đặt hàng đầu
Tuổi mới băm mươi mái đầu bạc phơ
Xa nhà, xa tiếng con thơ
Ngày đêm chỉ mấy khắc giờ về thăm
Thế mà thấm thoát mười năm
Bản chất tỏa sáng trăng rằm kém chi
Về nhà một lát lại đi
Quyết tâm vượt khó quản chi đêm trường
Lá cành đã ngậm hơi sương
Tấm gương vượt khó đêm trường canh lô.

Trịnh Minh Quyền