Tuyên truyền tập trung hướng về người lao động

CSVN – Ban Tuyên giáo CĐ Cao su VN vừa thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo CĐ năm 2017.
Công tác tuyên truyền sẽ tập trung hướng về cơ sở, về người lao động. Ảnh: Phan Thắng
Công tác tuyên truyền sẽ tập trung hướng về cơ sở, về người lao động. Ảnh: Phan Thắng

Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến Đoàn viên CĐ, CNVCLĐ, trong đó trọng tâm là công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ VN thực hiện Nghị quyết. Quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII), đặc biệt là nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TW về đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức CĐ. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ. Triển khai các hướng dẫn của Tổng LĐLĐ VN về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những bài học về Bác Hồ với công nhân và tổ chức CĐ. Phát động và triển khai hiệu quả Tháng Công nhân năm với những hoạt động thiết thực vì lợi ích Đoàn viên; gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tuyên truyền về Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Cao su VN lần thứ VIII.

Vận động Đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ.

Đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về phong trào CN, hoạt động CĐ. Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong CNVCLĐ.

 C.Đ